Odelstinget - Møte tirsdag den 20. april 1999 kl. 18.50

Dato: 20.04.1999

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(81)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (Besl. O. nr. 56 (1998-99))

  2. lov om endring i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (enhetskvoteordning) (Besl. O. nr. 57 (1998-99))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(82)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m. (Besl. O. nr. 50 (1998-99))

  2. lov om endringer i åndsverkloven (Besl. O. nr. 44 (1998-99))

  – er sanksjonert under 16. april 1999

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(83)

  Lov om endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Ot.prp. nr. 50 (1998-99))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(84)

  Lov om standarder ved overføring av fjernsynssignaler (Ot.prp. nr. 51 (1998-99))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 5.(85)

  Lov om endringer i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (saksbehandlingsfrister i forvaltningen) (Ot.prp. nr. 52 (1998-99))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(86)

  Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring) (Ot.prp. nr. 48 (1998-99))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 7.(87)

  Endringar i lov av 24. juni 1994 nr. 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap og om oppheving av lov av 24. juni 1994 nr. 44 om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse rettar etter lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn ved overgang til selskap utskild frå Televerket (Ot.prp. nr. 49 (1998-99))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.