Odelstinget - Møte tirsdag den 1. februar 2000 kl. 11.50

Dato: 01.02.2000

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(44)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om kornforvaltning mv. (Besl. O. nr. 41 (1999-2000))

  2. lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 42 (1999-2000))

  – er sanksjonert under 21. januar 2000

 • 2.(45)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om teknisk fagskole (Besl. O. nr. 1 (1999-2000))

  – er sanksjonert under 28. januar 2000

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(46)

  Lov om endringer i rettergangslovgivningen (varadommer i sivile saker og forening av straffesaker) (Ot.prp. nr. 27 (1999-2000))

 • 4.(47)

  Lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd) (Ot.prp. nr. 28 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes justiskomiteen.

 • 5.(48)

  Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Skaug og Jorunn Ringstad om lov om endring i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen. (Dokument nr. 8:33 (1999-2000))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.