Odelstinget - Møte torsdag den 12. oktober 2000 kl. 14.20

Dato: 12.10.2000

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(1)

  Stortingets presidentskap melder at Stortinget har konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer

 • 2.(2)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(3)

  Skatte- og avgiftsopplegget 2001 – lovendringer (Ot.prp. nr. 1 (2000-2001))

 • 4.(4)

  Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen) (Ot.prp. nr. 2 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(5)

  Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) (Ot.prp. nr. 4 (2000-2001))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(6)

  Lov om elektronisk signatur (Ot.prp. nr. 82 (1999-2000))

 • 7.(7)

  Lov om endringer i lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (Ot.prp. nr. 3 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.