Odelstinget - Møte onsdag den 17. oktober 2001 kl. 10

Dato: 17.10.2001

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(1)

  Stortingets presidentskap melder at Stortinget har konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer

 • 2.(2)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har konstituert seg og valgt presidenter og sekretærer

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(3)

  Lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter (Ot.prp. nr. 105 (2000-2001))

 • 4.(4)

  Lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter (Ot.prp. nr. 18 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(5)

  Lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (Ot.prp. nr. 2 (2001-2002))

 • 6.(6)

  Lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.) (Ot.prp. nr. 6 (2001-2002))

 • 7.(7)

  Lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv. (Ot.prp. nr. 10 (2001-2002))

 • 8.(8)

  Lov om barnetrygd (barnetrygdloven) (Ot.prp. nr. 11 (2001-2002))

 • 9.(9)

  Lov om endringer i markedsføringsloven (Ot.prp. nr. 14 (2001-2002))

 • 10.(10)

  Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (Ot.prp. nr. 15 (2001-2002))

 • 11.(11)

  Lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon) (Ot.prp. nr. 19 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 5–11 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 12.(12)

  Lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området (Ot.prp. nr. 106 (2000-2001))

 • 13.(13)

  Lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området (Ot.prp. nr. 5 (2001-2002))

 • 14.(14)

  Skatte- og avgiftsopplegget 2002–lovendringer (Ot.prp. nr. 1 (2001-2002))

 • 15.(15)

  Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven) (Ot.prp. nr. 16 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 12–15 sendes finanskomiteen.

 • 16.(16)

  Lov om endringer i lov om rettsgebyr (differensiering av rettsgebyret) (Ot.prp. nr. 3 (2001-2002))

 • 17.(17)

  Lov om endringar i aksjelovgivinga m.m. (Ot.prp. nr. 7 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes justiskomiteen.

 • 18.(18)

  Lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. (Ot.prp. nr. 17 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 19.(19)

  Lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon (Ot.prp. nr. 108 (2000-2001))

 • 20.(20)

  Lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon (Ot.prp. nr. 9 (2001-2002))

 • 21.(21)

  Lov om endring av lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) og lov 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) (Ot.prp. nr. 12 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 19–21 sendes næringskomiteen.

 • 22.(22)

  Lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (Ot.prp. nr. 104 (2000-2001))

 • 23.(23)

  Lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (Ot.prp. nr. 8 (2001-2002))

 • 24.(24)

  Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 4 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 22–24 sendes sosialkomiteen.

 • 25.(25)

  Lov om utenrikstjenesten (Ot.prp. nr. 107 (2000-2001))

 • 26.(26)

  Lov om utenrikstjenesten (Ot.prp. nr. 13 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 25 og 26 sendes utenrikskomiteen.