Odelstinget - Møte torsdag den 22. november 2001 kl. 11.20

Dato: 22.11.2001

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(36)

  Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (Ot.meld. nr. 3 (2001-2002))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 2.(37)

  Lov om notarius publicus (Ot.prp. nr. 23 (2001-2002))

 • 3.(38)

  Lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (namn på fyrsteinstansdomstolane m.m.) (Ot.prp. nr. 24 (2001-2002))

 • 4.(39)

  Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Ot.prp. nr. 25 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes justiskomiteen.

 • 5.(40)

  Lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (Ot.prp. nr. 22 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(41)

  Lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 26 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.