Odelstinget - Møte torsdag den 29. november 2001 kl. 11

Dato: 29.11.2001

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(42)

  Lov om endringer i folketrygdloven (økning av folketrygdens barnetillegg m.m.) (Ot.prp. nr. 27 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 2.(43)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om lov om endring i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) (Lovfestet rett til behandling) (Dokument nr. 8:24 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 3.(44)

  Helge Elvebakk, Bergen, sender skriv datert 29. oktober 2001 med krav om riksrettstiltale mot høyesterettsjustitiarius Smith og høyesterettsdommerne Oftedal Broch, Rieber-Mohn og Skoghøy

  Enst.: Henlegges.