Odelstinget - Møte torsdag den 21. mars 2002 kl. 13.45

Dato: 21.03.2002

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

  • (81)

    Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) (Ot.prp. nr. 44 (2001-2002))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.