Odelstinget - Møte torsdag den 18. april 2002 kl. 21.25

Dato: 18.04.2002

Referatsaker

Referat

 • 1.(95)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (Besl. O. nr. 30 (2001-2002))

  2. lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (Besl. O. nr. 38 (2001-2002))

  – er sanksjonert under 12. april 2002

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(96)

  Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme – gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001) (Ot.prp. nr. 61 (2001-2002))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(97)

  Lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd (Ot.prp. nr. 62 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.