Odelstinget - Møte tirsdag den 18. mars 2003 kl. 11.25

Dato: 18.03.2003

Referatsaker

Referat

 • 1.(65)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om beskyttelse av design (designloven) (Besl. O. nr. 67 (2002-2003))

  2. lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred mv. (Besl. O. nr. 63 (2002-2003))

  3. lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (Besl. O. nr. 69 (2002-2003))

  - er sanksjonert under 14. mars 2003

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(66)

  Lov om endringer i pengespill og lotterilovgivningen (Ot.prp. nr. 44 (2002-2003))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(67)

  Lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv. (Ot.prp. nr. 43 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.