Odelstinget - Møte tirsdag den 2. desember 2003 kl. 14.55

Dato: 02.12.2003

Formalia

Statsråd Odd Einar Dørum overbrakte 4 kgl. proposisjoner (se under Referat).