Odelstinget - Møte tirsdag den 23. mars 2004 kl. 12

Dato: 23.03.2004

Referatsaker

Referat

 •  1.(59)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn (Besl. O. nr. 34 (2003-2004))

  – er sanksjonert under 19. mars 2004

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 •  2.(60)

  Lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet (Ot.prp. nr. 40 (2003-2004))

 •  3.(61)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Hall Arnøy og May Hansen om lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. (Kjønnsnøytral ekteskapslov) (Dokument nr. 8:52 (2003-2004))

   Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 •  4.(62)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen og Gjermund Hagesæter om lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Unntak fra eiendomsskatt for telekominstallasjon) (Dokument nr. 8:49 (2003-2004))

   Enst.: Sendes finanskomiteen.

 •  5.(63)

  Lov om endringer i straffeloven mv. (forbrytelser i gjeldsforhold) (Ot.prp. nr. 37 (2003-2004))

 •  6.(64)

  Lov om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og finansavtalelova m.m. (Ot.prp. nr. 38 (2003-2004))

 •  7.(65)

  Lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste (Ot.prp. nr. 41 (2003-2004))

   Enst.: Nr. 5–7 sendes justiskomiteen.

 •  8.(66)

  Lov om endring i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven) (Ot.prp. nr. 39 (2003-2004))

 •  9.(67)

  Lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen) (Ot.prp. nr. 44 (2003-2004))

 • 10.(68)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Per Sandberg og Jan Arild Ellingsen om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Særregler av hensyn til rikets sikkerhet) (Dokument nr. 8:47 (2003-2004))

   Enst.: Nr. 8–10 sendes kommunalkomiteen.

 • 11.(69)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv.(pasientskadeloven) (Domstolsprøving) (Dokument nr. 8:48 (2003-2004))

   Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 12.(70)

  Lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen (Ot.prp. nr. 42 (2003-2004))

   Enst.: Sendes utenrikskomiteen.