Odelstinget - Møte torsdag den 6. mai 2004 kl. 11.34

Dato: 06.05.2004

Referatsaker

Referat

 • 1.(96)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen) (Besl. O. nr. 67 (2003-2004))

  2. lov om endring i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven) (Besl. O. nr. 68 (2003-2004))

  3. lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 69 (2003-2004))

  4. lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 70 (2003-2004))

  5. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 71 (2003-2004))

  6. lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (Besl. O. nr. 72 (2003-2004))

  7. lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 73 (2003-2004))

  8. lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) (Besl. O. nr. 74 (2003-2004))

  9. lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen (Besl. O. nr. 75 (2003-2004))

   - og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(97)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen) (Besl. O. nr. 67 (2003-2004))

   - er sanksjonert under 30. april 2004

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(98)

  Lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (Ot.prp. nr. 66 (2003-2004))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(99)

  Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (Ot.prp. nr. 65 (2003-2004))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.