Odelstinget - Møte tysdag den 11. mai 2004 kl. 12.15

Dato: 11.05.2004

Referatsaker

Referat

 • 1.(100)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen (Besl. O. nr. 75 (2003-2004))

  2. lov om Riksrevisjonen (Besl. O. nr. 59 (2003-2004))

  3. lov om endringar i genteknologiloven (kloning av dyr) (Besl. O. nr. 62 (2003-2004))

  4. lov om endring i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven) (Besl. O. nr. 68 (2003-2004))

  5. lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse) (Besl. O. nr. 66 (2003-2004))

   - er sanksjonert under 7. mai 2004

  Samr.: Blir lagd ved protokollen.

 • 2.(101)

  Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør (Ot.prp. nr. 67 (2003-2004))

  Samr.: Blir send energi- og miljøkomiteen.