Odelstinget - Møte tirsdag den 8. juni 2004 kl.19.15

Dato: 08.06.2004

Referatsaker

Referat

 • 1.(117)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret (Besl. O. nr. 65 (2003-2004))

  - er sanksjonert under 4. juni 2004

  Samr.: Vert lagd ved protokollen.

 • 2.(118)

  Lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (Ot.prp. nr. 76 (2003-2004))

  Samr.: Vert send energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(119)

  Lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting (Ot.prp. nr. 81 (2003-2004))

 • 4.(120)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, André Kvakkestad, Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om lov om endring i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) (Dokument nr. 8:80 (2003-2004))

  Samr.: Nr. 3 og 4 vert sende familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 5.(121)

  Lov om universiteter og høyskoler (Ot.prp. nr. 79 (2003-2004))

  Samr.: Vert send kyrkje-, utdanings- og forskingskomiteen.

 • 6.(122)

  Lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og enkelte andre lover (undersøkelse av sjøulykker) (Ot.prp. nr. 78 (2003-2004))

 • 7.(123)

  Lov om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 80 (2003-2004))

  Samr.: Nr. 6 og 7 vert sende næringskomiteen.