Odelstinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 13.25

Dato: 09.11.2004

Referatsaker

Referat

 •  1.(8)

  Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) (Ot.prp. nr. 13 (2004-2005))

   Samr.: Blir send energi- og miljøkomiteen.

 •  2.(9)

  Lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening) (Ot.prp. nr. 7 (2004-2005))

   Samr.: Blir send familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 •  3.(10)

  Lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) (Ot.prp. nr. 12 (2004-2005))

   Samr.: Blir send finanskomiteen.

 •  4.(11)

  Lov om handheving av det frie varebyttet innan EØS (Ot.prp. nr. 6 (2004-2005))

   Samr.: Blir send justiskomiteen.

 •  5.(12)

  Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m. (Ot.prp. nr. 8 (2004-2005))

   Samr.: Blir send justiskomiteen, som legg føre sitt utkast til innstilling for sosialkomiteen til fråsegn før innstilling blir avgjeve.

 •  6.(13)

  Lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.) (Ot.prp. nr. 4 (2004-2005))

 •  7.(14)

  Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Ot.prp. nr. 10 (2004-2005))

 •  8.(15)

  Lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap) (Ot.prp. nr. 11 (2004-2005))

 •  9.(16)

  Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (Ot.prp. nr. 14 (2004-2005))

   Samr.: Nr. 6–9 blir sende kommunalkomiteen.

 • 10.(17)

  Lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap (Ot.prp. nr. 15 (2004-2005))

   Samr.: Blir send samferdselskomiteen.

 • 11.(18)

  Lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2004) (Ot.prp. nr. 9 (2004-2005))

   Samr.: Blir send sosialkomiteen, unnateke Del II, som blir send kommunalkomiteen.