Odelstinget - Møte tirsdag den 11. januar 2005 kl. 13.10

Dato: 11.01.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(43)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

   1. lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover (Besl. O. nr. 20 (2004-2005))

   2. lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 21 (2004-2005))

   3. lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap (Besl. O. nr. 22 (2004-2005))

   4. lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap (Besl. O. nr. 23 (2004-2005))

   5. lov om endringar i lønnsgarantilova (Besl. O. nr. 24 (2004-2005))

   6. lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) (Besl. O. nr. 25 (2004-2005))

   7. lov om endringar i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) (Besl. O. nr. 26 (2004-2005))

   8. lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m. (Besl. O. nr. 27 (2004-2005))

   9. lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) (Besl. O. nr. 28 (2004-2005))

  10. lov om endring i offentlighetsloven (Besl. O. nr. 29 (2004-2005))

  11. lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Besl. O. nr. 30 (2004-2005))

  12. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (Besl. O. nr. 31 (2004-2005))

  13. lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (Besl. O. nr. 32 (2004-2005))

  14. lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) (Besl. O. nr. 33 (2004-2005))

  15. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m. (Besl. O. nr. 34 (2004-2005))

  16. lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 35 (2004-2005))

  17. lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (Besl. O. nr. 36 (2004-2005))

  18. lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (Besl. O. nr. 37 (2004-2005))

  19. lov om endringer i introduksjonsloven (Besl. O. nr. 38 (2004-2005))

  20. lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap) (Besl. O. nr. 39 (2004-2005))

  21. lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening) (Besl. O. nr. 40 (2004-2005))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(44)

  Statsministerens kontor melder at

   1. lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 35 (2004-2005))

   2. lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover (Besl. O. nr. 20 (2004-2005))

   3. lov om endringar i lønnsgarantilova (Besl. O. nr. 24 (2004-2005))

   4. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv. (Besl. O. nr. 12 (2004-2005))

   5. lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (Besl. O. nr. 36 (2004-2005))

   6. lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap (Besl. O. nr. 23 (2004-2005))

   7. lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m. (Besl. O. nr. 27 (2004-2005))

   8. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (Besl. O. nr. 31 (2004-2005))

   9. lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) (Besl. O. nr. 28 (2004-2005))

  10. lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (Besl. O. nr. 32 (2004-2005))

  11. lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Besl. O. nr. 30 (2004-2005))

  12. lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd (Besl. O. nr. 8 (2004-2005))

  13. lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting (Besl. O. nr. 7 (2004-2005))

  14. lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (Besl. O. nr. 37 (2004-2005))

  15. lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) (Besl. O. nr. 25 (2004-2005))

  16. lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven (Besl. O. nr. 11 (2004-2005))

  17. lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) (Besl. O. nr. 14 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 17. desember 2004

 • 3.(45)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening) (Besl. O. nr. 40 (2004-2005))

  2. lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og i enkelte andre lover (Besl. O. nr. 21 (2004-2005))

  3. lov om endringer i introduksjonsloven (Besl. O. nr. 38 (2004-2005))

  4. lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap) (Besl. O. nr. 39 (2004-2005))

  5. lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap (Besl. O. nr. 22 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 7. januar 2005

   Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(46)

  Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) (Ot.prp. nr. 34 (2004-2005))

 • 5.(47)

  Lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov.) (Ot.prp. nr. 35 (2004-2005))

 • 6.(48)

  Lov om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) (Ot.prp. nr. 36 (2004-2005))

 • 7.(49)

  Lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Ot.prp. nr. 38 (2004-2005))

 • 8.(50)

  Lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m. (Ot.prp. nr. 42 (2004-2005))

   Enst.: Nr. 4–8 sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen.

 • 9.(51)

  Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) (Ot.prp. nr. 39 (2004-2005))

   Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 10.(52)

  Lov om endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (Ot.prp. nr. 32 (2004-2005))

 • 11.(53)

  Lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn) (Ot.prp. nr. 37 (2004-2005))

 • 12.(54)

  Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (lovtiltak mot datakriminalitet) (Ot.prp. nr. 40 (2004-2005))

   Enst.: Nr. 10–12 sendes justiskomiteen.

 • 13.(55)

  Lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet) (Ot.prp. nr. 31 (2004-2005))

 • 14.(56)

  Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) (Ot.prp. nr. 33 (2004-2005))

 • 15.(57)

  Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) (Ot.prp. nr. 41 (2004-2005))

   Enst.: Nr. 13–15 sendes kommunalkomiteen.