Odelstinget - Møte fredag den 18. februar 2005 kl. 14.20

Dato: 18.02.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(64)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m. (Besl. O. nr. 41 (2004-2005))

  • 2. lov om handheving av det frie varebyttet innan EØS (Besl. O. nr. 42 (2004-2005))

  • 3. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten) (Besl. O. nr. 43 (2004-2005))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(65)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) m.m. (Besl. O. nr. 34 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 11. februar 2005

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(66)

  Lov om endringer i åndsverkloven m.m. (Ot.prp. nr. 46 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.