Odelstinget - Møte mandag den 4. april 2005 kl. 14.18

Dato: 04.04.2005

Referatsaker

Referat

 •  1.(78)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (Besl. O. nr. 44 (2004-2005))

  2. lov om universiteter og høyskoler (Besl. O. nr. 45 (2004-2005))

  3. lov om oppheving av lov 19. juni 1970 nr. 55 om prisutjevning i sildenæringen (Besl. O. nr. 46 (2004-2005))

  4. lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) (Besl. O. nr. 47 (2004-2005))

  5. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (lovtiltak mot datakriminalitet) (Besl. O. nr. 48 (2004-2005))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 •  2.(79)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) (Besl. O. nr. 47 (2004-2005))

  2. lov om universiteter og høyskoler (Besl. O. nr. 45 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 1. april 2005

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 •  3.(80)

  Lov om eigedomsregistrering (Ot.prp. nr. 70 (2004-2005))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 •  4.(81)

  Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v. (Ot.prp. nr. 64 (2004-2005))

 •  5.(82)

  Lov om statens embets- og tjenestemenn (Ot.prp. nr. 67 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 •  6.(83)

  Lov om forsikringsformidling (Ot.prp. nr. 55 (2004-2005))

 •  7.(84)

  Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølge og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) (Ot.prp. nr. 58 (2004-2005))

 •  8.(85)

  A. Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) B. Lov om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i andre lover (Ot.prp. nr. 68 (2004-2005))

 •  9.(86)

  Lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) (Ot.prp. nr. 69 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes finanskomiteen.

 • 10.(87)

  Lov om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) (Ot.prp. nr. 59 (2004-2005))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 11.(88)

  Lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet) (Ot.prp. nr. 60 (2004-2005))

 • 12.(89)

  Lov om endringar i inkassolova (krav om å vere eigna m.m.) (Ot.prp. nr. 63 (2004-2005))

 • 13.(90)

  Lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover (Ot.prp. nr. 66 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 11–13 sendes justiskomiteen.

 • 14.(91)

  Lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (Ot.prp. nr. 57 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 15.(92)

  Lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.) (Ot.prp. nr. 62 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 16.(93)

  Lov om akvakultur (akvakulturloven) (Ot.prp. nr. 61 (2004-2005))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 17.(94)

  Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører) (Ot.prp. nr. 71 (2004-2005))

 • 18.(95)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, John I. Alvheim, Torbjørn Andersen og Kenneth Svendsen om lov om endring i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) (Tillatelse til å kjøre buss etter fylte 70 år) (Dokument nr. 8:62 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes samferdselskomiteen.

 • 19.(96)

  Lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) (Ot.prp. nr. 56 (2004-2005))

 • 20.(97)

  Lov om endringer helseregisterloven (Ot.prp. nr. 65 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes sosialkomiteen.