Odelstinget - Møte tysdag den 19.april 2005 kl. 14.08

Dato: 19.04.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(101)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

   1. lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (Besl. O. nr. 49 (2004-2005))

   2. lov om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) mv. (Besl. O. nr. 50 (2004-2005))

   3. lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) (Besl. O. nr. 51 (2004-2005))

   4. lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.) (Besl. O. nr. 52 (2004-2005))

   5. lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) (Besl. O. nr. 53 (2004-2005))

   6. lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (Besl. O. nr. 54 (2004-2005))

   7. lov om skogbruk (skogbrukslova) (Besl. O. nr. 55 (2004-2005))

   8. lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Besl. O. nr. 56 (2004-2005))

   9. lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m. (Besl. O. nr. 57 (2004-2005))

  10. lov om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (Besl. O. nr. 58 (2004-2005))

  11. lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna (Besl. O. nr. 59 (2004-2005))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(102)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m. (Besl. O. nr. 41 (2004-2005))

  2. lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) (Besl. O. nr. 54 (2004-2005))

  3. lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) (Besl. O. nr. 53 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 15. april 2005

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(103)

  Lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Endra sanksjonsreglar mv. (Ot.prp. nr. 76 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(104)

  Lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81om elektronisk signatur og andre lover (Ot.prp. nr. 74 (2004-2005))

 • 5.(105)

  Lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite (Ot.prp. nr. 75 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes næringskomiteen.