Odelstinget - Møte torsdag den 12. mai 2005 kl. 11.09

Dato: 12.05.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(109)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.v. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer m.v.) (Besl. O. nr. 60 (2004-2005))

  2. lov om endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (Besl. O. nr. 61 (2004-2005))

  3. lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn) (Besl. O. nr. 62 (2004-2005))

  4. lov om straff (straffeloven) (Besl. O. nr. 63 (2004-2005))

  5. lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) (Besl. O. nr. 64 (2004-2005))

  6. lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler) (Besl. O. nr. 65 (2004-2005))

  7. lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet) (Besl. O. nr. 66 (2004-2005))

  8. lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion m.v. (diskrimineringsloven) (Besl. O. nr. 67 (2004-2005))

  9. lov om utdanningsstøtte (Besl. O. nr. 68 (2004-2005))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(110)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) (Besl. O. nr. 51 (2004-2005))

  2. lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (Besl. O. nr. 49 (2004-2005))

  3. lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.) (Besl. O. nr. 60 (2004-2005))

  4. lov om endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (Besl. O. nr. 61 (2004-2005))

  5. lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna (Besl. O. nr. 59 (2004-2005))

  6. lov om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (Besl. O. nr. 58 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 29. april 2005

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(111)

  Lov om visse forhold vedrørende politiske partier (partiloven) (Ot.prp. nr. 84 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(112)

  Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Ot.prp. nr. 83 (2004-2005))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(113)

  Lov om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll) (Ot.prp. nr. 81 (2004-2005))

 • 6. (114)

  Lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.) (Ot.prp. nr. 86 (2004-2005))

 • 7.(115)

  Lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (sammensetningen av Domstoladministrasjonens styre) (Ot.prp. nr. 89 (2004-2005))

 • 8.(116)

  Lov om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon) (Ot.prp. nr. 90 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes justiskomiteen.

 • 9.(117)

  Lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak) (Ot.prp. nr. 91 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(118)

  Midlertidig lov om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge (Ot.prp. nr. 82 (2004-2005))

 • 11.(119)

  Lov om endringer i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister) (Ot.prp. nr. 85 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes kommunalkomiteen.

 • 12.(120)

  Lov om endringer i jordskifteloven m.v. (Ot.prp. nr. 78 (2004-2005))

 • 13.(121)

  Lov om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer Eksportutvalet for fisk som aksjeselskap (Ot.prp. nr. 88 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes næringskomiteen.

 • 14.(122)

  Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. (Ot.prp. nr. 87 (2004-2005))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.