Odelstinget - Møte torsdag den 20. oktober 2005 (Møtet satt fredag den 21. oktober kl. 00.25)

Dato: 20.10.2005

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(3)

  Lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) (Ot.prp. nr. 3 (2005–2006))

 • 2.(4)

  Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 4 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(5)

  Lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.) (Ot.prp. nr. 11 (2005–2006))

 • 4.(6)

  Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon) (Ot.prp. nr. 12 (2005–2006))

 • 5.(7)

  Lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.) (Ot.prp. nr. 13 (2005–2006))

 • 6.(8)

  Lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesen) (Ot.prp. nr. 14 (2005–2006))

 • 7.(9)

  Lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. (Ot.prp. nr. 18 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 3–7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8.(10)

  Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer (Ot.prp. nr. 1 (2005–2006))

 • 9.(11)

  Lov om statens pensjonsfond (Ot.prp. nr. 2 (2005–2006))

 • 10.(12)

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon (Ot.prp. nr. 10 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes finanskomiteen.

 • 11.(13)

  Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) (Ot.prp. nr. 6 (2005–2006))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 12.(14)

  Lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) (Ot.prp. nr. 5 (2005–2006))

 • 13.(15)

  Lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar) (Ot.prp. nr. 7 (2005–2006))

 • 14.(16)

  Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) (Ot.prp. nr. 9 (2005–2006))

 • 15.(17)

  Lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.) (Ot.prp. nr. 15 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 12–15 sendes justiskomiteen.

 • 16.(18)

  Lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.) (Ot.prp. nr. 19 (2005–2006))

 • 17.(19)

  Lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.) (Ot.prp. nr. 20 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18.(20)

  Lov om endringer i jordskifteloven mv. (Ot.prp. nr. 8 (2005–2006))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 19.(21)

  Lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Ot.prp. nr. 16 (2005–2006))

 • 20.(22)

  Lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) (Ot.prp. nr. 17 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes utenrikskomiteen.