Odelstinget - Møte tirsdag den 15. november 2005 kl. 13.59

Dato: 15.11.2005

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(23)

  Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering (Ot.prp. nr. 22 (2005–2006))

 • 2.(24)

  Lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (Ot.prp. nr. 24 (2005–2006))

 • 3.(25)

  Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 4 (2005–2006) Om endringer i lov om folketrygd og i enkelte andre lover (Ot.meld. nr. 2 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(26)

  Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.) (Ot.prp. nr. 26 (2005–2006))

 • 5.(27)

  Tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer (Ot.meld. nr. 1 (2005–2006))

  Enst.: nr. 4 og 5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(28)

  Lov om endringer i introduksjonsloven (Ot.prp. nr. 23 (2005–2006))

 • 7.(29)

  Lov om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv. (Ot.prp. nr. 25 (2005–2006))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.