Odelstinget - Møte tirsdag den 4. april 2006 kl. 14.37

Dato: 04.04.2006

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(63)

  Lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning) (Ot.prp. nr. 52 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(64)

  Lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister) (Ot.prp. nr. 49 (2005-2006))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(65)

  Lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) (Ot.prp. nr. 48 (2005-2006))

 • 4.(66)

  Lov om endringer i straffeloven 1902 (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.) (Ot.prp. nr. 50 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes justiskomiteen.

 • 5.(67)

  Lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a. (Ot.prp. nr. 51 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.