Odelstinget - Møte tysdag den 25. april 2006 kl. 15.30

Dato: 25.04.2006

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(68)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond (Besl. O. nr. 42 (2005-2006))

  2. lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (utvidet tjenesteplikt i fredstid) (Besl. O. nr. 43 (2005-2006))

  3. lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) (Besl. O. nr. 44 (2005-2006))

  4. lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (Besl. O. nr. 45 (2005-2006))

  5. lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.) (Besl. O. nr. 46 (2005-2006))

  6. lov om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk) (Besl. O. nr. 47 (2005-2006))

  - og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(69)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.) (Besl. O. nr. 39 (2005-2006))

  2. lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.) (Besl. O. nr. 41 (2005-2006))

  3. lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (utvidet tjenesteplikt i fredstid) (Besl. O. nr. 43 (2005-2006))

  4. lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (Besl. O. nr. 37 (2005-2006))

  - er sanksjonert under 7. april 2006.

 • 3.(70)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon) (Besl. O. nr. 40 (2005-2006))

  - er sanksjonert under 21. april 2006.

  Samr.: Nr. 1–3 blir lagde ved protokollen.

 • 4.(71)

  Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) (Ot.prp. nr. 47 (2005-2006))

  Samr.: Blir send arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5.(72)

  Lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) og i somme andre lover (Ot.prp. nr. 57 (2005-2006))

  6.

  (73) Lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) (Ot.prp. nr. 61 (2005-2006))

  Samr.: Nr. 5 og 6 blir sende energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(74)

  Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) (Ot.prp. nr. 66 (2005-2006))

  Samr.: Blir send finanskomiteen.

 • 8.(75)

  Lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisinkonvensjonen) (Ot.prp. nr. 63 (2005-2006))

 • 9.(76)

  Lov om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking – personar utan samtykkekompetanse) (Ot.prp. nr. 64 (2005-2006))

 • 10.(77)

  Lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v. (Ot.prp. nr. 65 (2005-2006))

  Samr.: Nr. 8, 9 og 10 blir sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 11.(78)

  Lov om endringer i straffeloven 1902 og utleveringsloven (gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon) (Ot.prp. nr. 53 (2005-2006))

 • 12.(79)

  Lov om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.) (Ot.prp. nr. 54 (2005-2006))

 • 13.(80)

  Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (Ot.prp. nr. 55 (2005-2006))

 • 14.(81)

  Lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) (Ot.prp. nr. 60 (2005-2006))

 • 15.(82)

  Lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) (organisering av rettshjelpsvirksomhet) (Ot.prp. nr. 68 (2005-2006))

  Samr.: Nr. 11–15 blir sende justiskomiteen.

 • 16.(83)

  Lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond (Ot.prp. nr. 56 (2005-2006))

 • 17.(84)

  Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (Ot.prp. nr. 58 (2005-2006))

 • 18.(85)

  Lov om endringar i opplæringslova (Ot.prp. nr. 59 (2005-2006))

  Samr.: Nr. 16–18 blir sende kyrkje-, utdanings- og forskingskomiteen.

 • 19.(86)

  Lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (Ot.prp. nr. 62 (2005-2006))

 • 20.(87)

  Lov om endringar i foretaksregisterloven, enhetsregisterloven og regnskapsloven (gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF) (Ot.prp. nr. 67 (2005-2006))

  Samr.: Nr. 19 og 20 blir sende næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla. Ber nokon om ordet etter forretningsordenens § 37 a før møtet blir avslutta? – Møtet er slutt.