Odelstinget - Møte fredag den 28. september 2007 kl. 12

Dato: 28.09.2007

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(119)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. lov om endringer i klimakvoteloven m.m. (Besl. O. nr. 139 (2006-2007))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(120)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) (Besl. O. nr. 85 (2006-2007))

  • 2. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (Besl. O. nr. 96 (2006-2007))

  • 3. lov om endringer i introduksjonsloven (Besl. O. nr. 95 (2006-2007))

  • 4. lov om Folketrygdfondet (Besl. O. nr. 100 (2006-2007))

  • 5. lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 135 (2006-2007))

  • 6. lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (Besl. O. nr. 108 (2006-2007))

  • 7. lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 109 (2006-2007))

  • 8. lov om endringar i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) (Besl. O. nr. 110 (2006-2007))

  • 9. lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 111 (2006-2007))

  • 10. lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 112 (2006-2007))

  • 11. lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Besl. O. nr. 113 (2006-2007))

  • 12. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 114 (2006-2007))

  • 13. lov om endringar i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) (Besl. O. nr. 115 (2006-2007))

  • 14. lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) (Besl. O. nr. 116 (2006-2007))

  • 15. lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Besl. O. nr. 117 (2006-2007))

  • 16. lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (Besl. O. nr. 118 (2006-2007))

  • 17. lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) (Besl. O. nr. 119 (2006-2007))

  • 18. lov om endringar i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (Besl. O. nr. 120 (2006-2007))

  • 19. lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 121 (2006-2007))

  • 20. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 122 (2006-2007))

  • 21. lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) (Besl. O. nr. 123 (2006-2007))

  • 22. lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (Besl. O. nr. 124 (2006-2007))

  • 23. lov om endringar i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) (Besl. O. nr. 125 (2006-2007))

  • 24. lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. (Besl. O. nr. 126 (2006-2007))

  • 25. lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Besl. O. nr. 127 (2006-2007))

  • 26. lov om endring i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) (Besl. O. nr. 128 (2006-2007))

  • 27. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Besl. O. nr. 129 (2006-2007))

  • 28. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Besl. O. nr. 130 (2006-2007))

  • 29. lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (Besl. O. nr. 131 (2006-2007))

  • 30. lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (Besl. O. nr. 132 (2006-2007))

  • 31. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 133 (2006-2007))

  • 32. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 134 (2006-2007))

  • 33. lov om eiendomsmegling (Besl. O. nr. 64 (2006-2007))

  • 34. lov om regulerte markeder (børsloven) (Besl. O. nr. 79 (2006-2007))

  • 35. lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) (Besl. O. nr. 78 (2006-2007))

  • 36. lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (Besl. O. nr. 87 (2006-2007))

  • 37. lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) (Besl. O. nr. 88 (2006-2007))

  • 38. lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m. (Besl. O. nr. 57 (2006-2007))

  • 39. lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Besl. O. nr. 102 (2006-2007))

  • 40. lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen) (Besl. O. nr. 103 (2006-2007))

  • 41. lov om samvirkeforetak (samvirkelova) (Besl. O. nr. 82 (2006-2007))

  • 42. lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Besl. O. nr. 107 (2006-2007))

  • 43. lov om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.) (Besl. O. nr. 60 (2006-2007))

  • 44. lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.) (Besl. O. nr. 104 (2006-2007))

  • 45. lov om endring i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse) (Besl. O. nr. 70 (2006-2007))

  • 46. lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer (Besl. O. nr. 89 (2006-2007))

  • 47. lov om registrering av innsamlinger (Besl. O. nr. 90 (2006-2007))

  • 48. lov om register for frivillig virksomhet (Besl. O. nr. 137 (2006-2007))

  • 49. lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) (Besl. O. nr. 136 (2006-2007))

  • 50. lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (Besl. O. nr. 98 (2006-2007))

  • 51. lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (Besl. O. nr. 99 (2006-2007))

  • 52. lov om endringar i friskolelova (Besl. O. nr. 97 (2006-2007))

  • 53. lov om endringer i klimakvoteloven m.m. (Besl. O. nr. 139 (2006-2007))

  • 54. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. (Besl. O. nr. 101 (2006-2007))

  • 55. lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) (Besl. O. nr. 106 (2006-2007))

  – er sanksjonert under 29. juni 2007.

 • 3.(121)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania) (Besl. O. nr. 138 (2006-2007))

  – er sanksjonert under 10. august 2007.

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(122)

  Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) (Ot.prp. nr. 74 (2006-2007))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(123)

  Lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeerstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon) (Ot.prp. nr. 73 (2006-2007))

 • 6.(124)

  Lov om endringar i straffeprosessloven (avgrensa dokumentinnsyn og provføring) (Ot.prp. nr. 76 (2006-2007))

 • 7.(125)

  Lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av den internasjonale konvensjon 2001 om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade (Ot.prp. nr. 77 (2006-2007))

 • 8.(126)

  Lov om endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover (fusjon og fisjon over landegrensene) (Ot.prp. nr. 78 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes justiskomiteen.

 • 9.(127)

  Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Ot.prp. nr. 75 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.