Odelstinget - Møte tirsdag den 20. mai 2008 kl.13.32

Dato: 20.05.2008

Referatsaker

Referat

 • 1.(83)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. lov om endring i arbeidsmiljøloven (Besl. O. nr. 74 (2007-2008))

  • 2. lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) (Besl. O. nr. 75 (2007-2008))

  • 3. lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (Besl. O. nr. 76 (2007-2008))

  - og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(84)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker) (Besl. O. nr. 52 (2007-2008))

  • 2. lov om endringer i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (Besl. O. nr. 55 (2007-2008))

  • 3. lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 56 (2007-2008))

  • 4. lov om endringer i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (Besl. O. nr. 57 (2007-2008))

  • 5. lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (Besl. O. nr. 58 (2007-2008))

  • 6. lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (Besl. O. nr. 59 (2007-2008))

  • 7. lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 60 (2007-2008))

  • 8. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 61 (2007-2008))

  • 9. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 62 (2007-2008))

  • 10. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 63 (2007-2008))

  • 11. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Besl. O. nr. 64 (2007-2008))

  • 12. lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (Besl. O. nr. 65 (2007-2008))

  • 13. lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. (Besl. O. nr. 66 (2007-2008))

  • 14. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Besl. O. nr. 67 (2007-2008))

  • 15. lov om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond (Besl. O. nr. 68 (2007-2008))

  • 16. lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 71 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 69 (2007-2008))

  • 17. lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 70 (2007-2008))

  • 18. lov om endring i lov 29. juni 2007 nr. 47 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (Besl. O. nr. 71 (2007-2008))

  • 19. lov om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 72 (2007-2008))

  • 20. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Besl. O. nr. 73 (2007-2008))

  • 21. lov om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven (Besl. O. nr. 54 (2007-2008))

  • 22. lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven (Besl. O. nr. 53 (2007-2008))

  - er sanksjonert under 9. mai 2008.

 • 3.(85)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Besl. O. nr. 51 (2007-2008))

  - er sanksjonert under 15. mai 2008.

  Enst.: Nr. 1-3 vedlegges protokollen.

 • 4. (86)

  Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) (Ot.prp. nr. 55 (2007-2008))

 • 5. (87)

  Lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager) (Ot.prp. nr. 57 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6. (88)

  Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. (Ot.prp. nr. 59 (2007-2008))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7. (89)

  Lov om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr (Ot.prp. nr. 58 (2007-2008))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (90)

  Lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond (Ot.prp. nr. 60 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9. (91)

  Lov om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven (Ot.prp. nr. 56 (2007-2008))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? - Møtet er hevet.