Stortinget - Møte torsdag den 22. oktober 1998 kl. 10

Dato: 22.10.1998

Dokumenter: (Innst. S. nr. 4 (1998-99), jf. St.prp. nr. 72 (1997-98))

Sak nr. 3

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 34/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 283 f.)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens avgjørelse nr. 34/98 av 30.april 1998 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.