Stortinget - Møte mandag den 23. november 1998 kl. 12

Dato: 23.11.1998

Referatsaker

Sak nr. 5

Referat

 • 1.(50)

  Endringar på statsbudsjettet 1998 under kapittel administrert av Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 11 (1998-99))

 • 2.(51)

  Endringar av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Olje- og energidepartementet (St.prp. nr. 23 (1998-99))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(52)

  Endringer på statsbudsjettet 1998 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 17 (1998-99)) Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen med unntak av kap. 4590, som sendes kommunalkomiteen.

 • 4.(53)

  Endringer på statsbudsjettet 1998 under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 19 (1998-99))

 • 5.(54)

  Endring av bevilgninger under Kulturdepartementets budsjett for 1998 (St.prp. nr. 21 (1998-99))

 • 6.(55)

  Kringkasting og dagspresse 1997 (St.meld. nr. 12 (1998-99))

  Enst.: Nr. 4-6 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 7.(56)

  Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån (St.prp. nr. 13 (1998-99))

 • 8.(57)

  Fullmakt til å stille statsgaranti for Norges Banks garanti overfor Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil (St.prp. nr. 28 (1998-99))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(58)

  Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 1998 (St.prp. nr. 15 (1998-99))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 10.(59)

  Endringar på statsbudsjettet for 1998 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 10 (1998-99)) Kap. 481 og 3481 senere besluttet omfordelt til forsvarskomiteen, jf. Referat 30.nov., post nr.7

 • 11.(60)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen, Jørn L. Stang, Vidar Kleppe og Terje Knudsen om en handlingsplan for å øke sikkerheten for polititjenestemenn (Dokument nr. 8:8 (1998-99))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes justiskomiteen.

 • 12.(61)

  Endringar på statsbudsjettet 1998 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (St.prp. nr. 22 (1998-99))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 13.(62)

  Endringer i statsbudsjettet for 1998 under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde (St.prp. nr. 26 (1998-99))

 • 14.(63)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Sverre J. Hoddevik om å nedsette et uavhengig utvalg som skal gjennomgå lover, forskrifter, rundskriv og andre reguleringer som a) unødvendig begrenser det kommunale selvstyret, b) øker kommunalt byråkrati eller c) som hindrer kommunene i å bruke sine ressurser målrettet og effektivt for å løse de kommunale oppgavene og bedre tjenestetilbudet (Dokument nr. 8:9 (1998-99))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes kommunalkomiteen.

 • 15.(64)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1998 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 9 (1998-99))

 • 16.(65)

  Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Landbruksdepartementet (St.prp. nr. 24 (1998-99))

 • 17.(66)

  Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av IT-senter på Fornebu (St.meld. nr. 13 (1998-99))

  Enst.: Nr. 15-17 sendes næringskomiteen.

 • 18.(67)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/98 av 25. september 1998 om endring av vedlegg XI i EØS-avtalen om telekommunikasjonstjenester (St.prp. nr. 12 (1998-99))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(68)

  Delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren i Rogaland (St.prp. nr. 14 (1998-99))

 • 20.(69)

  Endringar av løyvingar mv. for 1998 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 27 (1998-99))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes samferdselskomiteen.

 • 21.(70)

  Bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning (St.prp. nr. 20 (1998-99))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen med unntak av kap. 1021, 4020, 4021 og 4023, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og kap. 1030, 4000 og 4030, som sendes næringskomiteen.

 • 22.(71)

  Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998 (St.prp. nr. 16 (1998-99))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen med unntak av kap. 2530, som sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og kap. 2540, 2541, 2542 og 2543, som sendes kommunalkomiteen.

 • 23.(72)

  Endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet (St.prp. nr. 18 (1998-99))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen med unntak av kap. 666, som sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 24.(73)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald Tom Nesvik om å be Regjeringen legge frem lovforslag som forbyr omskjæring av guttebarn, som ikke har medisinske årsaker. (Dokument nr. 8:6 (1998-99))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 25.(74)

  Endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Utenriksdepartementet (St.prp. nr. 25 (1998-99))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

 • 26.(75)

  Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om gjeninnføring av det tidligere system for Stortingets behandling av statsbudsjettet (Dokument nr. 8:10 (1998-99))

Presidenten: Dette forslag foreslås lagt ut til gjennomsyn for tingets medlemmer i minst én dag og deretter ført opp på kartet til behandling.

Presidenten vil gjøre oppmerksom på at ved behandlingen i Presidentskapet fant et samlet presidentskap å legge til grunn det som nå er foreslått for behandling, som altså dreier seg om forretningsordenens § 28, tredje ledd, bokstav c, og som er i tråd med det som er referert når det gjelder behandlingsmåte.

Presidenten finner det videre riktig å gjøre oppmerksom på at et flertall i Presidentskapet, bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, ønsket at saken, etter at den var referert, skulle ligge ute til gjennomsyn ett døgn, for så å føres opp på kartet på tirsdag – altså i morgen.

Et mindretall i Presidentskapet ønsket å utsette behandlingen til senere uten å ta stilling til hvilken dag, men da etter at man eventuelt er i en spesiell situasjon i denne salen på torsdag kveld. Presidenten legger dette til grunn.

Carl I. Hagen (Frp): I og med at dette forslaget er fremmet for å kunne komme til behandling dersom – dersom – det skulle oppstå en situasjon hvor det ikke ble fattet noe positivt budsjettvedtak i forbindelse med finansdebatten, så er det meningsløst å behandle det før finansdebatten er over. På den bakgrunn vil jeg få lov til å trekke forslaget, i og med at flertallet i Presidentskapet ikke hadde tålmodighet til å kunne vente til hensikten var oppnådd. Jeg tar samtidig forbehold om at jeg fremsetter det på nytt, dersom det skulle være behov for det.

Presidenten: Presidenten registrerer da at referatsak nr. 75 er trukket.

Videre ble referert:

 • 27.(76)

  Nesset kommune sender skriv datert 2. november 1998 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende bruk av snøscooter etter sommerkjørte veger – kommunal forvaltningsmyndighet

  Enst.: Vedlegges protokollen.