Stortinget - Møte mandag den 14. desember 1998 kl. 12

Dato: 14.12.1998

Sak nr. 5

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 1. desember 1998:
(Jf. Innst. O. nr. 10)
"Stortinget ber Regjeringen vurdere en ordning med forhåndsgodkjenning av institusjoner for rusmiddelmisbrukere."

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1217)