Stortinget - Møte onsdag den 16. juni 1999 kl. 10

Dato: 16.06.1999

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentanter Ingolv Helland og Carl Viggo Lange

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

De tidligere stortingsrepresentantene Ingolv Helland og Carl Viggo Lange er døde.

Tidligere stortingsrepresentant Ingolv Helland er død, 93 år gammel. Ingolv Helland var født i Hamre i Hordaland, men kom allerede i 1930 til Stavanger der han etter å ha utdannet seg til gartner, startet handelsgartneri. Gartneriet drev han til 1977. Han hadde flere tillitsverv innen bransjen. Han var formann i Norsk gartnerforenings representantskap og i Gartneriets og Hagebrukets arbeidsgiverforening.

Ingolv Helland ble vararepresentant for kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland i perioden 1950-1953 for Venstre. Han møtte fast hele sesjonen 1953 og var medlem av militærkomiteen. I årene 1961-1969 var han fast representant for Rogaland.

I første periode var han medlem av sosialkomiteen, mens han i andre periode var medlem av fullmaktskomiteen og skog-,vassdrags- og industrikomiteen. Som medlem av sosialkomiteen, gledet han seg spesielt over å ha vært med på å gjøre forberedende arbeid til innføring av folketrygden.

Alt fra unge år var Ingolv Helland interessert i politikk. Han fikk tidlig øvelse i organisasjonsarbeid og var medlem av Stavanger bystyre i perioden 1946-1963. I ti av disse årene var han også medlem av formannskapet. Han var leder av Stavanger Venstre i en årrekke. Da Venstre ble splittet i 1972, ble han medlem av Det Nye Folkepartiet og fikk tillitsverv i Stavangerlaget av Det Nye Folkepartiet.

Ingolv Helland var meget interessert i elektrisitetsutbygging og var medlem og leder av Lysverksdireksjonen og ordfører i representantskapet både for Sira-Kvina Kraftselskap og Lyse Kraftverk.

Ingolv Helland gjorde en fremragende innsats for avholdssaken, både som taler og organisasjonsmann. Allerede i 1933 var han medlem av IOGT og hadde flere verv innen organisasjonen. Han var også aktiv i Stortingets avholdsgruppe.

Ingolv Helland var meget omgjengelig, hadde stor arbeidskapasitet og god helse. Den fikk han beholde opp i høy alder. Han var kjent for saklighet og klar tale. Han fulgte godt med, og var spesielt opptatt av at politikken ikke måtte bli redusert til personfokusering og underholdning.

Tidligere stortingsrepresentant Carl Viggo Lange er død, 95 år gammel.

Carl Viggo Lange møtte som Arbeiderpartiets representant for kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fra 1950 til 1953. Lange var også lokalpolitisk engasjert, bl.a. som medlem av Trondheim bystyre og formannskap fra 1946 til 1955 samt i styreverv i Trondheim Arbeiderparti og Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

Carl Viggo Lange var født i Oslo 9. april 1904, som nest eldst i en søskenflokk på fem. Han var sønn av tidligere nobelprisvinner Christian L. Lange og bror til Halvard Lange.

Carl Viggo Lange avla medisinsk embetseksamen i 1929 og praktiserte som lege i Oslo fra 1930 til 1934 og i Trondheim fra 1934 til 1946. Etter krigen arbeidet Lange som helseinspektør i Trondheim, som distriktslege i Oddernes og som fylkeslege i Vest-Agder.

Han hadde et sterkt sosialt engasjement i hele sitt yrkesaktive og politiske liv. Derfor var det også naturlig at han gikk inn i sosialkomiteen i den perioden han møtte på Stortinget.

Carl Viggo Lange var aktiv i organisasjonen Mot Dag. Det var bakgrunnen for at han i 1942 ble arrestert av de tyske okkupasjonsmyndighetene. Sammen med 29 andre ble han ført til Falstad fangeleir. Mens de fleste av hans medarrestanter ble løslatt, ble Lange holdt tilbake. I perioden fram til august 1943 ble han utsatt for trakassering, voldshandlinger og ydmykelser som straff for sin åpenlyse motstand overfor Sipo-kommandør Gerhard Flesch og hans menn. Fra august 1943 fikk Lange gisselstatus med pålegg om å bo like utenfor leiren. Herfra jobbet han som lege for fangene hver dag fram til februar 1945. De siste tre månedene av krigen fikk han imidlertid ikke tilgang til fangeleiren, fordi tyskerne mistenkte ham for å stå i forbindelse med den lokale hjemmefronten. Ifølge tidligere fanger utførte Lange en enestående innsats for sine medfanger gjennom sin legevirksomhet i Falstad fangeleir.

Helt til det siste var Carl Viggo Lange en av pådriverne for å få reist et monument som takk fra fangene til lokalbefolkningen for deres innsats under krigen. Lange selv var tiltenkt oppgaven med å stå for avdukingen av monumentet, som skal avdukes i august i år. Dette ærefulle oppdraget fikk han altså ikke gjennomføre.

I dyp respekt lyser vi fred over Ingolv Hellands og Carl Viggo Langes minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Are Næss, Odd Eriksen, Kjell Opseth og Trond Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Telemark fylke, Kari Lise Holmberg, har tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresident.

Berit Brørby (A): Jeg foreslår Asmund Kristoffersen.

Presidenten: Asmund Kristoffersen er foreslått som settepresident. – Andre forslag foreligger ikke, og Asmund Kristoffersen anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Representanten Siv Jensen vil framsette et privat forslag.

Siv Jensen (Frp): På vegne av stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen og meg selv vil jeg legge fram forslag om at Regjeringen snarest bes sørge for at ingen kommuner skriver ut ulovlig høye kommunale avgifter.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Etter ønske fra kommunalkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett – og anser det for vedtatt.