Stortinget - Møte torsdag den 3. februar 2000 kl. 10

Dato: 03.02.2000

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Kristian Asdahl

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Kristian Asdahl er død, nesten 80 år gammel.

Kristian Asdahl ble født 8. april 1920 i Nes i Akershus. Han var odelsgutt, men valgte å overlate odelsretten til en yngre bror. Utdannelsen ble avbrutt av krigen, men etter aktiv innsats i hjemmestyrkene og avlagt examen artium ble han siviløkonom fra Handelshøyskolen i København i 1949.

Kristian Asdahl ble tidlig politisk aktiv. Allerede i 1946 ble han styremedlem i Akershus Høyre, et verv han hadde helt til 1961 – de siste åra som formann. Han var viseformann i Unge Høyres Landsforbund, og fra 1954– 1961 var han medlem av Høyres landsstyre. I Bærum Høyres hovedstyre deltok han helt til det siste.

Kristian Asdahl ble første gang valgt til Stortinget i 1953 som representant for Akershus fylke. Han var ute av Stortinget i perioden 1958–1961, men kom tilbake etter valget i 1961, og ble sittende fram til 1969. I den første perioden var Asdahl medlem av Protokollkomiteen, mens han de siste åtte åra av sin stortingstid var medlem av den daværende Skog-, vassdrags- og industrikomiteen. Dette var den helt naturlige plassering for en representant med Kristian Asdahls brennende engasjement for arbeids- og næringsliv. I den siste perioden på Stortinget var han medlem av Høyres gruppestyre.

Kristian Asdahl var gjennom mange år knyttet til Stavanger Staal A/S i flere ledende posisjoner. Etter at han forlot Stortinget i 1969, engasjerte Asdahl seg i en lang rekke bedrifter som rådgiver og styremedlem. Anslagsvis 60 forskjellige bedrifter fikk nyte godt av Asdahls innsikt og engasjement. Kristian Asdahl var medlem av Norges Banks representantskap i hele 26 år, hvorav 19 år som formann.

I 1997 ble Asdahl tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for omfattende samfunnsnyttig innsats.

Kristian Asdahl satte spor etter seg i rikspolitikken, og ikke bare som medlem av industrikomiteen under behandling av store industripolitiske saker som f.eks. Kings Bay-saken i 1963. Kristian Asdahl spilte også en avgjørende rolle da Høyres stortingsgruppe skulle velge mellom Bent Røiseland og Per Borten som statsminister etter stortingsvalget i 1965.

Kristian Asdahl var alltid tydelig i sak, samtidig hadde han samarbeid som form. Et bredt borgerlig samarbeid var en sak som lå Asdahl sterkt på sinne, og som han talte varmt for, lenge etter at han sluttet i Stortinget. Like sterkt stod hans samarbeidsevne når det gjaldt forholdet til stortingskolleger på tvers av alle partigrenser. Det er mange som i takknemlighet vil huske Kristian Asdahl som en gentleman av den gamle skole.

Vi minnes Kristian Asdahl med dyp respekt og lyser fred over hans minne.

Stortingsrepresentantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: De innkalte vararepresentanter, for Buskerud fylke Hallgrim Berg og for Troms fylke Elisabeth Aspaker, har tatt sete.

Representanten Carl. I. Hagen vil fremsette et privat forslag.

Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å fremme et forslag om nytt prinsipp for integrering av innvandrere samt lovregler slik at det ikke gis adgang til å fremføre bønnerop gjennom høyttaler fra moskeer.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.