Stortinget - Møte tirsdag den 9. mai 2000 kl. 10

Dato: 09.05.2000

Referatsaker

Sak nr. 5

Referat

 • 1.(220)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Hernæs og Kjellaug Nakkim om å frita kabelkraner for investeringsavgift (Dokument nr. 8:61 (1999-2000))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(221)

  Forsvarets logistikkfunksjoner. Framtidig virksomhet, styring og organisering (St.prp. nr. 55 (1999-2000))

 • 3.(222)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Øystein Djupedal og Karin Andersen om en midlertidig utsettelse av enkelte større investeringer i forsvarsmateriell i påvente av langtidsmeldingen for Forsvaret (Dokument nr. 8:64 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes forsvarskomiteen.

 • 4.(223)

  Faglige, juridiske og økonomiske rammer for dyrehelseforvaltningen og virksomheten til veterinærer og annet dyrehelsepersonell (St.prp. nr. 54 (1999-2000))

 • 5.(224)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe, Jørn L. Stang, Per Ove Width, Terje Knudsen, Harald T. Nesvik og Øyvind Korsberg om å nedsette et utvalg for å forenkle og effektivisere kystforvaltningen (Dokument nr. 8:62 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes næringskomiteen.

 • 6.(225)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Thore Aksel Nistad, Christopher Stensaker, Lodve Solholm og Per Roar Bredvold om å opprette en felles ulykkeskommisjon for alle større ulykker innen transportsektoren (Dokument nr. 8:59 (1999-2000))

 • 7.(226)

  Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om å åpne for at havnevesenets verdier også kan nyttes utenfor det enkelte havnedistrikt, samt å nedsette et utvalg for å få en bred gjennomgang av havneloven med sikte på modernisering og forbedring for å utvikle en effektiv logistikk, god arealutnyttelse til byutviklingsformål og en hensiktsmessig bruk av havnenes verdier og inntekter (Dokument nr. 8:65 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes samferdselskomiteen.

 • 8.(227)

  Forslag fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo om en offentlig tannhelsereform (Dokument nr. 8:60 (1999-2000))

 • 9.(228)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og John I. Alvheim om endringer i folketrygdens forskrifter om godtgjørelse av utgifter til luftambulansetransport (Dokument nr. 8:63 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes sosialkomiteen.

 • 10.(229)

  Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (S. nr. 166 (1999-2000))

 • 11.(230)

  Sund kommune sender skriv datert 4. april 2000 med uttalelse fra kommunestyret om økonomiske rammer for ferjetrafikk

 • 12.(231)

  Voss kommune sender skriv datert 18. april 2000 med uttalelse fra kommunestyret om «nasjonal rikdom – kommunal fattigdom»

  Enst.: Nr. 10, 11 og 12 vedlegges protokollen.