Stortinget - Møte tirsdag den 16. mai 2000 kl. 10

Dato: 16.05.2000

Referatsaker

Sak nr. 7

Referat

 • 1.(232)

  Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000 (St.prp. nr. 61 (1999-2000))

 • 2.(233)

  Revidert nasjonalbudsjett 2000 (St.meld. nr. 2 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(234)

  Forsvarets investeringer (St.prp. nr. 58 (1999-2000))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 4.(235)

  ILOs 87. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1. – 17. juni 1999 (St.meld. nr. 32 (1999-2000))

 • 5.(236)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og May Britt Vihovde om strakstiltak for bygging av billige boliger for unge i etableringsfasen (Dokument nr. 8:68 (1999-2000))

 • 6.(237)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Siv Jensen om lovregulering av streikebryteri (Dokument nr. 8:69 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 4, 5 og 6 sendes kommunalkomiteen.

 • 7.(238)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Terje Knudsen om salg av Statens eierandeler i AS Olivin (Dokument nr. 8:67 (1999-2000))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(239)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 150/1999 av 5. november 1999 om endring av vedlegg XIII (transport) til EØS-avtala (St.prp. nr. 57 (1999-2000))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling gis.

 • 9.(240)

  Ein del saker på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 60 (1999-2000))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 10.(241)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om en trygdefinansieringsordning for pasienter som lider av raskt fremskridende eller alvorlig periodontitt (Dokument nr. 8:66 (1999-2000))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 11.(242)

  Samtykke til tiltredelse til Europarådets avtale av 1. mai 1999 som oppretter gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO) (St.prp. nr. 56 (1999-2000))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.