Stortinget - Møte torsdag den 28. september 2000 kl. 13.15

Dato: 28.09.2000

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(301)

  Forslag fra Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om endringer av Grunnloven §§ 1, 3, 12-14, 16-22, 25-31, 62, 67-69, 74-81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, 11, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform) (Dokument nr. 12:1 (1999-2000))

 • 2.(302)

  Forslag fra Øystein Djupedal og Hallgeir H. Langeland om endringer av Grunnloven §§ 2, 5, 9, 12, 21, 22, 27, 44 og 106, opphevelse av Grunnloven §§ 4 og 16 og endring av overskriften til kapittel A. (Statskirkeordningen og religions- og livssynsfrihet) (Dokument nr. 12:2 (1999-2000))

 • 3.(303)

  Forslag fra Carl I. Hagen om endringer av Grunnloven §§ 20, 30 og 86. (Riksretten) (Dokument nr. 12:3 (1999-2000))

 • 4.(304)

  Forslag fra Arne Lyngstad og Elsa Skarbøvik om endringer av Grunnloven §§ 21 og 22. (Geistlige embedsmenn) (Dokument nr. 12:4 (1999-2000))

 • 5.(305)

  Forslag fra Carl I. Hagen om endringer av Grunnloven §§ 21 og 22. (Fjerning av regjeringens rett til å utnevne biskoper og øvrige embetsmenn) (Dokument nr. 12:5 (1999-2000))

 • 6.(306)

  Forslag fra Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug om ny § 49 a, alternativt § 82 eller § 85 a i Grunnloven. (Kommunalt selvstyre) (Dokument nr. 12:6 (1999-2000))

 • 7.(307)

  Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven §§ 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny § 82. (Valgordningen) (Dokument nr. 12:7 (1999-2000))

 • 8.(308)

  Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven §§ 54, 63, 68, 71, 79 og 112. (Oppløsningsrett) (Dokument nr. 12:8 (1999-2000))

 • 9.(309)

  Forslag fra Per-Kristian Foss og Inge Lønning om endringer av Grunnloven §§ 54, 68, 71 og 112. (Oppløsningsrett) (Dokument nr. 12:9 (1999-2000))

 • 10.(310)

  Forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsrepresentant) (Dokument nr. 12:10 (1999-2000))

 • 11.(311)

  Forslag fra Carl I. Hagen om endring av Grunnloven § 71. (Opphør av partimedlemskap) (Dokument nr. 12:11 (1999-2000))

 • 12.(312)

  Forslag fra Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gundersen om ny § 82 i Grunnloven. (Bindende, alternativt rådgivende folkeavstemning og initiativrett) (Dokument nr. 12:12 (1999-2000))

 • 13.(313)

  Forslag fra Thomas Chr. Wyller, vedtatt til fremsettelse av Anne Enger Lahnstein og John Dale, om endring av Grunnloven § 93. (Rådgivende folkeavstemning) (Dokument nr. 12:13 (1999-2000))

 • 14.(314)

  Forslag fra Erna Solberg om ny § 93 a i Grunnloven. (Norsk tilslutning til Den europeiske Union) (Dokument nr. 12:14 (1999-2000))

 • 15.(315)

  Forslag fra Kjell Magne Bondevik og Åse Gunhild Woie Duesund om ny § 95 a i Grunnloven. (Vern av liv) (Dokument nr. 12:15 (1999-2000))

 • 16.(316)

  Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100. (Ytringsfrihet) (Dokument nr. 12:16 (1999-2000))

 • 17.(317)

  Forslag fra Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om ny § 100 a i Grunnloven. (Offentlighetsprinsippet) (Dokument nr. 12:17 (1999-2000))

 • 18.(318)

  Forslag fra Morten Lund og Magnhild Meltveit Kleppa om ny § 110 d i Grunnloven. (Lokalt selvstyre) (Dokument nr. 12:18 (1999-2000))

 • 19.(319)

  Forslag fra Karin Andersen om ny § 110 d i Grunnloven. (Retten til bolig) (Dokument nr. 12:19 (1999-2000))

 • 20.(320)

  Forslag fra Carl I. Hagen om ny § 110 d i Grunnloven. (Avkastningen av Folketrygdfondet og Petroleumsfondet og bruk av fondets midler) (Dokument nr. 12:20 (1999-2000))

 • 21.(321)

  Forslag fra Carl I. Hagen om ny § 110 e i Grunnloven. (Grunnlovssikre opparbeidede trygde- og pensjonsrettigheter) (Dokument nr. 12:21 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 1-21 blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

 • 22.(322)

  Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll av 30. november 1999 til konvensjonen om langtransportert grensekryssande luftureining av 13. november 1979, som gjeld reduksjon av forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon (St.prp. nr. 87 (1999-2000))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 23.(323)

  Tilleggsbevilgning til kommuner og fylkeskommuner vedrørende økte utgifter til feriepenger og ny arbeidstidsavtale for lærere (St.prp. nr. 88 (1999-2000))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 24.(324)

  Endring av Grunnloven § 100 (St.meld. nr. 42 (1999-2000))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 25.(325)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2000 av 31. juli 2000 om endring av vedlegg XI til EØS-avtala (telekommunikasjonstenester) (St.prp. nr. 86 (1999-2000))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 26.(326)

  Akuttmedisinsk beredskap (St.meld. nr. 43 (1999-2000))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 27.(327)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 1998

 • 28.(328)

  Samtykke til tiltreding til Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995 om stolne eller ulovleg utførte kulturgjenstandar (St.prp. nr. 85 (1999-2000))

 • 29.(329)

  Nordisk samarbeide (St.meld. nr. 30 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 27-29 sendes utenrikskomiteen.

 • 30-(330)

  Troms fylkeskommune sender skriv datert 4. juli 2000 med uttalelse fra fylkesrådet om tannlegemangelen

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Kirsti Kolle Grøndahl overtok her presidentplassen.

Presidenten: Kjære stortingsrepresentanter! Vi står nå ved avslutningen av det siste møtet i det 144. storting, det tredje storting i denne valgperioden. Det innebærer at fristen for fremsettelse av grunnlovsforslag nå er utløpt. Det er framsatt 21 grunnlovsforslag som dreier seg om viktige sider ved vår statsforvaltning. Så blir det opp til det neste stortinget å ta stilling til forslagene.

I den stortingssesjonen som nå ligger bak oss, har det vært avviklet 98 møter i Stortinget i plenum, 39 møter i Odelstinget og 17 møter i Lagtinget. Stortinget har hatt 25 kveldsmøter og Odelstinget 14. Det er noe færre møter og kveldsmøter i Stortinget enn foregående år, mens det for Odelstinget er ganske nær det samme. Totalt har 16 møter vart utover den reglementsmessige tid, kl. 22, kun tre av dem etter kl. 24. Selv om det har vært en håndfull flere møter etter kl. 22 enn året før, synes presidenten at dette ligger innenfor rammen av den positive utviklingen som hun har observert gjennom en del år hva angår sene kveldsmøter.

Stortingets komiteer har i året som gikk, avgitt 361 innstillinger: 259 til Stortinget og 102 til Odelstinget. I tillegg kommer budsjettinnstillingene.

Utenom trontalen, finanstalen og regjeringserklæringen fra regjeringen Stoltenberg har Stortinget mottatt 13 redegjørelser fra de to regjeringene som har sittet med ansvaret det siste året.

9. mars stilte statsminister Bondevik kabinettsspørsmål på forurensningsloven. Resultatet av avstemningen i Stortinget førte til at regjeringen Bondevik gikk av, og at regjeringen Stoltenberg tiltrådte 17. mars.

Fra de to regjeringene har det kommet 88 stortingsproposisjoner, 45 stortingsmeldinger og 81 odelstingsproposisjoner. Stortingsrepresentantene har framsatt 92 Dokument nr. 8-forslag. Dette utgjør ca. 30 pst. av det samlede antall saker.

Nær 100 saker er utsatt til neste storting. 37 av disse er Dokument nr. 8-forslag. Et lite utvalg av saker som er behandlet, er:

 • barnehagemelding

 • digitalt fjernsyn

 • statens eierskap i Kreditkassen

 • anskaffelse av nye fregatter

 • etablering av politidirektorat

 • energimelding, inkludert forslag om bygging av gasskraftverk

 • forskningsmelding

 • diverse grunnlovsforslag

 • regler om offentlighet for Stortinget og Stortingets organer

 • IT Fornebu

 • Telenor og Telia

 • omlegging av Postens ekspedisjonsnett

 • utjamningsmelding

 • Svalbard-melding

 • ny apoteklov – og

 • vi har opphevet loven om smittsomme sykdommer på bier.

36 interpellasjonsdebatter er avviklet, mens 608 spørretimespørsmål er besvart i den ordinære spørretimen. Antall skriftlige spørsmål fortsetter å øke, og antall besvarte er nå nær 460 – om lag 60 flere enn foregående år. I den muntlige spørretimen, som har vært avholdt 24 ganger, er det stilt 188 hovedspørsmål. 120 representanter har deltatt.

Nytt av året er iverksettelsen av den nye bestemmelsen i forretningsordenen om at regjeringen skal gi tilbakemelding om oppfølgingen av de vedtak Stortinget gjør. Det dreier seg om de såkalte anmodninger til regjeringen, som har formen «Stortinget ber Regjeringen … ». I den forbindelse er det opprettet et vedtaksregister i Stortinget, og her er det for inneværende storting registrert 127 vedtak og 42 forslag som er oversendt Regjeringen uten realitetsvotering, såkalte henstillinger. Tilsvarende foregående år var 161 vedtak og 80 henstillinger.

Ellers bør det nevnes at Stortinget i vår avholdt et seminar om behovet for konstitusjonelle reformer. En konkret oppfølging av seminaret er et utvalg som skal vurdere Stortingets kontrollvirksomhet, herunder erfaringene med åpne høringer og riksrettens plass i vår konstitusjon.

Et annet aktuelt tema er hvorvidt parlamentarismen skal inn i Grunnloven, herunder drøfting av regler som kan bidra til sterkere parlamentarisk grunnlag ved regjeringsdannelser. Hvorvidt dette blir fulgt opp av det stortinget som åpnes i kommende uke, gjenstår å se.

Videre er det oppnevnt et utvalg som skal evaluere budsjettreformen, slik at Stortinget i løpet av våren 2001 kan ta stilling til om reformen skal bli permanent, eventuelt med ønskelige endringer.

Vi har lagt bak oss et aktivt arbeidsår i Stortinget. Stortinget har nå avsluttet sine forhandlinger. Med disse ord erklærer jeg det 144. storting for avsluttet.

Presidenten vil nå oppfordre representantene til å skrive under Stortingets og avdelingenes protokoller. Lagtingsprotokollen er utlagt i lagtingssalen, mens protokollene for Stortinget og Odelstinget kan underskrives her i salen.