Stortinget - Møte mandag den 4. oktober 1999 kl. 11

Dato: 04.10.1999

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(4)

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 2000 (St.prp. nr. 1 (1999-2000))

 • 2.(5)

  Nasjonalbudsjettet 2000 (St.meld. nr. 1 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(6)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Grete Knudsen og Sylvia Brustad om sikring av likeverdig skoletilbud når det gjelder bl.a. spesialundervisning, undervisningstimetall og delingstimer (Dokument nr. 8:71 (1998-99))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(7)

  Forhandlinger om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu (St.prp. nr. 2 (1999-2000))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 5.(8)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Thore Aksel Nistad og Christopher Stensaker om å åpne Jernbaneverkets skinnegang for andre aktører (Dokument nr. 8:70 (1998-99))

  Enst.: Punkt 1 sendes samferdselskomiteen. Punkt 2 tas ikke under behandling, jf. Grunnlovens § 12 tredje ledd.

 • 6.(9)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Gunhild Øyangen og Sylvia Brustad om at omsorgstrengende mennesker som flytter til en kommune sikres samme adgang til sykehjemsplass eller omsorgsbolig som kommunens øvrige innbyggere (Dokument nr. 8:69 (1998-99))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 7.(10)

  Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg (St.meld. nr. 50 (1998-99))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunalkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(11)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 1998-99 (Dokument nr. 11 (1998-99))

  Enst.: Vedlegges protokollen.