Stortinget - Møte tirsdag den 19. oktober 1999 kl. 10

Dato: 19.10.1999

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(32)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om bedre samordning av de offentlige virkemidler innen kultur (Dokument nr. 8:6 (1999-2000))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 2.(33)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Inge Lønning og Petter Løvik om tiltak for å styrke grunnskolens ungdomstrinn (Dokument nr. 8:7 (1999-2000))

 • 3.(34)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Inge Lønning og Petter Løvik om å stimulere rekrutteringen av lektorer til den videregående skole gjennom forbedringer i studiefinansieringen for pedagogisk tilleggsutdanning (Dokument nr. 8:8 (1999-2000))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(35)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Lodve Solholm, Torbjørn Andersen og Vidar Kleppe om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå (Dokument nr. 8:5 (1999-2000))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 5.(36)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 1999 til 30. juni 1999

 • 6.(37)

  Embedsutnemningar m.m. 1. juli 1998-30. juni 1999 (St.meld. nr. 6 (1999-2000))

 • 7.(38)

  Svar på forslag oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1999 (Dokument nr. 7A (1999-2000))

  Enst.: Nr. 5 - 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(39)

  Finansiering av publikumsrettete informasjonstiltak i forbindelse med år 2000-problemet (St.prp. nr. 4 (1999-2000))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(40)

  Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at norske statsborgere som har oppholdt seg mer enn 5 år i utlandet, får fulle rettigheter i folketrygden når de kommer tilbake til Norge, i likhet med innvandrere og asylanter (Dokument nr. 8:9 (1999-2000))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.