Stortinget - Møte tirsdag den 7. desember 1999 kl. 10

Dato: 07.12.1999

Sak nr. 4

Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og representanten Bastesen oversendt fra Odelstingets møte 30. november 1999: (Jf. Innst. O. nr. 12)
«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå situasjonen for pendlere der det ikke eksisterer alternativt kollektivtilbud, med sikte på en mer rettferdig ordning»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1000)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og representanten Bastesen oversendt fra Odelstingets møte 30. november 1999:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå situasjonen for pendlere der det ikke eksisterer alternativt kollektivtilbud, med sikte på en mer rettferdig ordning»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og representanten Bastesen ble 73 mot 37 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.18.10)