Stortinget - Møte onsdag den 4. oktober 2000 kl. 10

Dato: 04.10.2000

Referatsaker

Referat

 • 1.(4)

  Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel (St.meld. nr. 47 (1999-2000))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(5)

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 2001 (St.prp. nr. 1 (2000-2001))

 • 3.(6)

  Nasjonalbudsjettet 2001 (St.meld. nr. 1 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(7)

  Nasjonal transportplan 2002-2011 (St.meld. nr. 46 (1999-2000))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.