Stortinget - Møte torsdag den 22. februar 2001 kl. 10

Dato: 22.02.2001

Formalia

Minnetaler over tidligere stortingsrepresentanter Torkell Arnold Tande, Asbjørn Antoni Holm og Gunnar Johnsen

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Torkell Arnold Tande er død, nær 100 år gammel.

Torkell Tande ble født 11. september 1901 i Nissedal i Telemark. Etter teologisk embetseksamen var han sokneprest i Sannidal i Telemark fra 1930 til 1970 og prost i Bamble i perioden fra 1963 til 1970.

Tande var medlem av Sannidal kommunestyre fra 1934 og ordfører samme sted i årene 1937-40 og igjen da krigen sluttet i 1945. Fra 1959 var han medlem av Kragerø kommunestyre. Han var dessuten medlem av fylkestinget, og hadde mange andre offentlige verv i kommune og fylke.

Torkell Tande kom inn på Stortinget som fast representant for Venstre i Telemark da Neri Valen døde i 1954. I den tiden han satt på Stortinget, var han medlem av sosialkomiteen. Han var spesielt glad for å ha vært med på å kjempe fram folketrygden. I 1969 gikk han ut av Stortinget.

Tande var leder i «En Verden»s stortingsgruppe. Fra 1960 til 1969 var han medlem av Europarådet, han var medlem av den norske delegasjonen til FN i 1967 og deltok i NATOs parlamentariske forsamling i 1965.

Under krigen viste Torkell Tande stor aktivitet i Hjemmefronten. Han var aktiv innen avholdsbevegelsen, der han hadde flere lederverv, og i en årrekke var han engasjert i speiderbevegelsen.

Tande gjorde en stor innsats i Sannidal Historielag gjennom 60 år, både som leder og som medredaktør for bygdeboka for Sannidal og Skåtøy. For dette arbeidet fikk han Kragerøs kulturpris i 1991.

Innsats og omtanke for medmennesker preget livet til Torkell Tande. Han levde etter ordet «Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til». Gjennom hele livet tok han aktivt del i samfunnsdebatten, gjennom foredrag og leserinnlegg. Helt til det siste beholdt han god helse – krystallklar i tanke og sinn.

For sin samfunnsmessige innsats ble han tildelt Deltakermedaljen og Kongens fortjenstmedalje i gull.

Tidligere stortingsrepresentant Asbjørn Antoni Holm døde 4. februar 2001, 79 år gammel.

En trofast forkjemper for kystfolket og de små i samfunnet har gått bort. Asbjørn Holm var født inn i en fiskerfamilie i Langenes i Nordland, og han begynte sin yrkeskarriere som fisker og sjømann i kystfart. Etter fiskerfagskole og handelsskole ble han først styrmann på en redningsskøyte og deretter distriktssekretær i Redningsselskapet.

Han giftet seg med Fredbjørg «Molly» Jentoft. De fikk fire barn og ti barnebarn.

Da Asbjørn Holm ble valgt inn på Stortinget for Nordland i 1961 som representant for det nyetablerte Sosialistisk Folkeparti, hadde han allerede stått for mer enn én støyt. De sentrale partifellene møtte en trygg mann som var på høyde med situasjonen. Med solide kunnskaper om fiskeri og livet på kysten brakte Holm viktige perspektiver inn i stortingsarbeidet. Han påtok seg mange oppgaver og var en utrettelig talsmann for Nord-Norge og for folk som hadde det vanskelig. I sin første stortingsperiode var han medlem av Stortingets fiskerikomite, mens han fra 1965 til 1969 deltok i industrikomiteens arbeid. Asbjørn Holm var et utpreget samarbeidsmenneske som kom godt ut av det med alle han møtte. Han var en varm og omtenksom venn som mer enn gjerne gav en håndsrekning uten hensyn til politiske eller sosiale skiller.

Etter at Asbjørn Holm sluttet som stortingsrepresentant, fortsatte han sitt virke for kystens folk gjennom arbeid som distrikts- og landssekretær i Redningsselskapet. I mer enn 40 år tjenestegjorde han i selskapet, de siste årene også som medlem av sentralstyret. I 1988 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin store og uegennyttige gjerning.

Tidligere stortingsrepresentant Gunnar Johnsen er død, 76 år gammel.

Gunnar Johnsen var født i Oslo i 1924. Etter examen artium i 1944 og filologiske studier ved Universitetet i Oslo ble Gunnar Johnsen journalist i Sandefjords Blad. Via Høyres Pressebyrå kom han så, i 1954, til Drammens Tidende og Buskerud Blad som politisk journalist. I 1961 ble han politisk redaktør i avisen.

Parallelt med sin journalistiske virksomhet ble Gunnar Johnsen engasjert i lokalpolitikken. Han var medlem både av bystyret og skolestyret i Drammen i perioden 1964-75. I tillegg hadde han flere fylkeskommunale verv.

Johnsen engasjerte seg tidlig i pressens organisasjoner og var formann både i Vestfold Journalistklubb og i Drammens Journalistklubb. I årene 1968-1973 var han formann i Den konservative presses forening. I 1970 ble han valgt til formann i Buskerud Høyre – og i tiåret fra 1968 til 1978 var han medlem av Høyres landsstyre og sentralstyre.

Da Bernt Ingvaldsen trakk seg tilbake fra Stortinget, var Gunnar Johnsen en helt naturlig kandidat som hans etterfølger. Høsten 1973 ble han valgt til Stortinget som representant for Høyre i Buskerud. Han ønsket å følge i Bernt Ingvaldsens fotspor også når det gjaldt komiteplassering, og fikk gleden av å komme i forsvarskomiteen, der han raskt markerte seg som en innsiktsfull og meget engasjert representant. Gunnar Johnsen nøyde seg imidlertid med én stortingsperiode, ikke fordi han ikke trivdes med stortingsarbeidet, men fordi han fikk et tilbud som han ikke kunne motstå: Han ble tilbudt stillingen som sjefredaktør i Drammens Tidende, en stilling han hadde fra 1977 til 1992.

Gunnar Johnsen var godt likt på Stortinget. Han var rask, effektiv og myndig, men samtidig samarbeidsvillig og jovial. Han var en mester i å forene saklig sterk argumentasjon med en ledig og levende form. Journalisten i ham fornektet seg heller ikke i årene på Stortinget. Både som journalist og politiker var han elsket og fryktet for sin skarpe penn.

Vi minnes Torkell Arnold Tande, Asbjørn Antoni Holm og Gunnar Johnsen med dyp respekt og takknemlighet for deres virke på Stortinget og lyser fred over deres minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetaler.

Presidenten: Representanten Sverre J. Hoddevik vil framsette to private forslag.

Sverre J. Hoddevik (H): På vegne av Per-Kristian Foss, Erna Solberg og meg selv vil jeg få lov til å fremme to private forslag, et om forenklinger og forbedringer i byggesaksbehandlingen og et nytt forslag om tidsfrister for a) statlige organers innsigelsesmuligheter i general- og reguleringsplaner og b) kommunenes behandlingstid av private reguleringsplaner.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.