Stortinget - Møte tirsdag den 6. mars 2001 kl. 10

Dato: 06.03.2001

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(169)

  Tilføring av innskotskapital og auka låne- og garantiramme for Statkraft SF (St.prp. nr. 51 (2000-2001))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(170)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i det femte likestillingsprogrammet til EU (2001-2005) (St.prp. nr. 48 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(171)

  Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse (St.prp. nr. 50 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(172)

  Utvidelse av kostnadsrammen for nytt tinghus i Tromsø (St.prp. nr. 53 (2000-2001))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(173)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om arbeidstid på skip) (St.prp. nr. 49 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(174)

  Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å foreta en bred gjennomgang av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hovedflyplass for Østlandet og Gardermobanen (Dokument nr. 18 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(175)

  Tiltak mot kugalskap, tiltak overfor Q-meieriene og tiltak innenfor reindriftsnæringen (St.prp. nr. 52 (2000-2001))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(176)

  Lenvik kommune sender skriv datert 23. februar 2001 med uttalelse fra kommunestyret om oljevernberedskapen langs den nord-norske kysten

  Enst.: Vedlegges protokollen.