Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2001 kl. 10

Dato:
President: Kjell Engebretsen

Dokumenter: 

Sak nr. 2

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Talere

Votering i sak nr. 2

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram ni forslag. Det er:

 • forslagene nr. 1-3, fra Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 4-9, fra Hallgeir H. Langeland på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Forslagene nr. 4–9, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, tas opp til votering.

Forslag nr. 4 lyder:

«Statoil skal halde fram som eit heileigd statleg selskap.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Statoils oppgave skal være å drive undersøkelse, utvinning, transport, markedsføring og salg av petroleum og avledede produkter, herunder utvikling av teknologi for bedre og mer miljøvennlig utnytting og anvendelse av olje og gass samt utvikling av alternative fornybare energikilder. Statoil skal bidra til en bærekraftig utvikling.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget gjer Regjeringa fullmakt til å selge SDØE-andeler tilsvarande 20 pst. av SDØEs verdier til Den norske stats oljeselskap a.s., Norsk Hydro og andre.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Ein statleg forkjøpsrett må knytast til sal av delar i Troll, Ormen Lange, Oseberg, Åsgard, Snøvit og Kristin.»

Forslag nr. 8 lyder:

«SDØE sin dominerande posisjon på norsk sokkel skal vidareføres i framtidige konsesjonsrunder.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringa legge fram ei melding til Stortinget om korleis staten si rolle som myndigheit kan styrkast og korleis petroleumslova og anna relevant lovverk kan ivareta staten sine interesser i ein ny oljepolitisk situasjon.»

Votering: Forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 83 mot 14 stemmer ikke bifalt. (Voteringsutskrift kl. 20.32.09)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 1, 2 og 3, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og vurdere ulike organisasjonsformer for et petroleumsforskningsfond på 10 mrd. kroner, hvor avkastningen benyttes til teknologisk forskning for å bedre utvinningsgraden, økonomien og sikkerheten på kontinentalsokkelen.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen børsnotere og delprivatisere Statoil ved at:

 • 15 pst. av aksjene overføres til det norske folk slik at hver enkelt innbygger får invitasjon til å tegne seg for sin andel av aksjene. Alle som tegner seg, får sin aksjepost kostnadsfritt. Dette omfatter alle norske statsborgere over 18 år.

 • 20 pst. av aksjene i selskapet legges ut for salg.

 • Ytterligere nedsalg av statens eierandel, til en tredjedel, skal finne sted innen en periode på ti år fra børsintroduksjon.

 • Statens resterende aksjer overføres til Nærings- og handelsdepartementets ordinære forvaltning.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen å overføre den fremtidige forvaltning av SDØE-porteføljen til Folketrygdfondet med instruks om å optimalisere verdiene i andelene.

Folketrygdfondet kan, dersom en finner det økonomisk fordelaktig, selge andeler til oljeselskapene under den forutsetning av at auksjonsprinsippet legges til grunn.»

Votering: Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 85 mot 15 stemmer ikke bifalt. (Voteringsutskrift kl. 20.32.30)Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet får fullmakt til:

 • 1. å selge SDØE-andeler tilsvarende 21,5 prosent av SDØEs verdi til Den norske stats oljeselskap a.s, Norsk Hydro og andre,

 • 2. at Den norske stats oljeselskap a.s dels skal betale for SDØE-andeler i kontanter, dels vil SDØE-andeler kunne inngå i selskapet som tingsinnskudd, og å ta endelig stilling til den mest hensiktsmessige betalingsform i lys av den best egnede kapitalstruktur for oljeselskapet,

 • 3. å foreta et bytte av SDØE-andeler mellom staten og Den norske stats oljeselskap a.s, slik at staten reduserer sine andeler i Europipe II og utvalgte felt og øker sine andeler i Norpipe og Statpipe og får eierandeler i råoljeterminalen på Mongstad,

 • 4. å åpne for nye eiere i Den norske stats oljeselskap a.s med inntil 1/3 av selskapets verdi. I første omgang vil det tas inn nye eiere tilsvarende 15-25 prosent av selskapets verdi. Dette vil skje ved emisjon og nedsalg av statens aksjer,

 • 5. å opprette et nytt statsaksjeselskap for ivaretakelse av SDØE, og

 • 6. å opprette et nytt statsaksjeselskap for transport av naturgass.

Presidenten: Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de støtter punkt 2. Vi voterer først over punkt 2.

Votering: Komiteens innstilling til punkt 2 bifaltes med 83 mot 15 stemmer. (Voteringsutskrift kl. 20.33.23)

Presidenten: Øyvind Vaksdal – til stemmeforklaring.

Øyvind Vaksdal (Frp): Jeg signaliserte i mitt innlegg at Fremskrittspartiet støtter punktene 3 og 6. Vi ber om å få stemme imot de resterende.

Presidenten: Punktene 3 og 6 tas opp til votering.

Votering: Komiteens innstilling til punktene 3 og 6 bifaltes med 71 mot 29 stemmer. (Voteringsutskrift kl. 20.34.22)

Presidenten: Da gjenstår votering over punktene 1, 4 og 5.

Votering: Komiteens innstilling til punktene 1, 4 og 5 bifaltes med 70 mot 30 stemmer. (Voteringsutskrift kl. 20.34.55)