Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2001 kl. 10

Dato: 26.04.2001

Dokumenter: (Innst. S. nr. 205 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 59 (2000-2001))

Sak nr. 8

Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2776)

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget gjev samtykke til at Noreg tek del i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining.

Votering: Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.