Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2001 kl. 10

Dato: 11.06.2001

Sak nr. 12

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2001 (Jf. Innst. O. nr. 113):
«Stortinget ber Regjeringen vurdere en endring i straffeloven, slik at utilregnelige lovbrytere som begår klart samfunnsskadelig kriminalitet i større grad enn i dag skal kunne idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3623)

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. juni 2001:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere en endring i straffeloven, slik at utilregnelige lovbrytere som begår klart samfunnsskadelig kriminalitet i større grad enn i dag skal kunne idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.»

Votering:Forslaget bifaltes enstemmig.