Stortinget - Møte torsdag den 11. oktober 2001 kl. 10

Dato: 11.10.2001

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(7)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2000-2001 (Dokument nr. 11 (2000-2001))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(8)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 77/2001 av 19. juni 2001 om endring av vedlegg XIII i EØS-avtalen (skipsavfallsdirektivet) (St.prp. nr. 102 (2000-2001))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(9)

  Norsk Klimapolitikk (St.meld. nr. 54 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(10)

  Sikring av museumsbanen ved Norsk Bergverksmuseum (St.prp. nr. 5 (2001-2002))

 • 5.(11)

  I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken (St.meld. nr. 57 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 6.(12)

  Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001 (St.prp. nr. 100 (2000-2001))

 • 7.(13)

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 2002 (St.prp. nr. 1 (2001-2002))

 • 8.

  (14)

  Nasjonalbudsjettet 2002 (St.meld. nr. 1 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(15)

  Datatilsynets årsmelding for 2000 (St.meld. nr. 53 (2000-2001))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10.(16)

  Økonomiske og administrative konsekvenser på utlendingsfeltet som følge av økt antall asylsøkere i 2001 (St.prp. nr. 101 (2000-2001))

 • 11.(17)

  Samepolitikken (St.meld. nr. 55 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes kommunalkomiteen.

 • 12.(18)

  Grunnlovsforslag fremsatt på 144. Storting: (Dokument nr. 12: (1999-2000))

 • 13.(19)

  Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av Handlingsplan for atomsaker (Dokument nr. 3:9 (2000-2001))

 • 14.(20)

  Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken (Dokument nr. 3:10 (2000-2001))

 • 15.(21)

  Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift (Dokument nr. 3:11 (2000-2001))

 • 16.(22)

  Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene (Dokument nr. 3:12 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 12–16 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17(23)

  Behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001 (St.prp. nr. 99 (2000-2001))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 18.(24)

  Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Svea Nord-prosjektet (St.prp. nr. 2 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(25)

  Midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger (St.prp. nr. 103 (2000-2001))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 20.(26)

  Endring av bevilgningene på statsbudsjettet for 2001 for å styrke den helsemessige beredskap mot atom-, biologiske og kjemiske våpen (St.prp. nr. 3 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 21.(27)

  Samtykke til inngåing av avtale av 23. mars 1986 om oppretting av Det interamerikanske investeringsselskapet (IIC) (St.prp. nr. 97 (2000-2001))

 • 22.(28)

  Samtykke til inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet (Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet (St.prp. nr. 98 (2000-2001))

 • 23.(29)

  Nordisk samarbeid (St.meld. nr. 56 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 21–23 sendes utenrikskomiteen.