Stortinget - Møte tirsdag den 23. oktober 2001 kl. 10

Dato: 23.10.2001

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(30)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2001 er tildelt De forente nasjoner (FN) og dets generalsekretær Kofi Annan

 • 2.(31)

  Valgkomiteen melder å ha valgt Jørgen Kosmo til leder, Inge Lønning til nestleder og Karin S. Woldseth til sekretær

 • 3.(32)

  Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer (S. nr. 3 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(33)

  Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2001 knyttet til beredskapsformål (St.prp. nr. 7 (2001-2002))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(34)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001 (St.meld. nr. 4 (2001-2002))

 • 6.(35)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2001 til 30. juni 2001

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(36)

  Humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan (St.prp. nr. 8 (2001-2002))

 • 8.(37)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 1999

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes utenrikskomiteen.