Stortinget - Møte fredag den 26. oktober 2001 kl. 10

Dato: 26.10.2001

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(38)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Bror Yngve Rahm til leder, Hallgeir H. Langeland til nestleder og Øyvind Vaksdal til sekretær

 • 2.(39)

  Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen melder å ha valgt Sonja Irene Sjøli til leder, May Hansen til nestleder og Trond Giske til sekretær

 • 3.(40)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Siv Jensen til leder, Hill-Marta Solberg til nestleder og Ingebrigt S. Sørfonn til sekretær

 • 4.(41)

  Forsvarskomiteen melder å ha valgt Marit Nybakk til leder, Åse Wisløff Nilssen til nestleder og Bjørn Hernæs til sekretær

 • 5.(42)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Trond Helleland til leder, Gunn Karin Gjul til nestleder og Jan Arild Ellingsen til sekretær

 • 6.(43)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Rolf Reikvam til leder, Søren Fredrik Voie til nestleder og Karita Bekkemellem Orheim til sekretær

 • 7.(44)

  Kommunalkomiteen melder å ha valgt Magnhild Meltveit Kleppa til leder, Per Sandberg til nestleder og Hans Kristian Hogsnes til sekretær

 • 8.(45)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Ågot Valle til leder, Martin Engeset til nestleder og Kjell Engebretsen til sekretær

 • 9.(46)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Olav Akselsen til leder, Øystein Hedstrøm til nestleder og Ivar Kristiansen til sekretær

 • 10.(47)

  Samferdselskomiteen melder å ha valgt Petter Løvik til leder, Jorunn Ringstad til nestleder og Geir-Ketil Hansen til sekretær

 • 11.(48)

  Sosialkomiteen melder å ha valgt John I. Alvheim til leder, Bjarne Håkon Hanssen til nestleder og Åse Gunhild Woie Duesund til sekretær

 • 12.(49)

  Utenrikskomiteen melder å ha valgt Thorbjørn Jagland til leder, Inge Lønning til nestleder og Åslaug Haga til sekretær

  Enst.: Nr. 1–12 vedlegges protokollen.

 • 13.(50)

  Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv – budsjettmessige konsekvenser mv. (St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2001-2002))

 • 14.(51)

  Tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (2001-2002)) (Budsjettkapitler og romertall i St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 og 2 (2001-2002) er fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i Innst. S. nr. 2 (2001-2002))

 • 15.(52)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm og Harald T. Nesvik om at innførselskvotene av reiseutstyr og reisegods, som alkohol og tobakk m.m., harmoniseres med EUs regler

  (Dokument nr. 8:8 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 13–15 sendes finanskomiteen.

 • 16.(53)

  Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om tiltak som kan bidra til at færre unge faller utenfor arbeidslivet gjennom tidlig uføretrygding

  (Dokument nr. 8:3 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 17.(54)

  Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at kontrollen og eierskapet til naturressursene, og da særlig matressursene i sjø og på land, kan forbli på norske hender

  (Dokument nr. 8:5 (2001-2002))

 • 18.(55)

  Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om åpning av kommersiell fangst av kongekrabbe

  (Dokument nr. 8:6 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes næringskomiteen.

 • 19.(56)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa, Eli Sollied Øveraas og Rune J. Skjælaaen om seks strakstiltak for å motvirke fattigdom i Norge

  (Dokument nr. 8:2 (2001-2002))

 • 20.(57)

  Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om tiltak som kan sikre døve og sterkt hørselshemmede barn rett behandling til rett tid

  (Dokument nr. 8:4 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes sosialkomiteen.

 • 21.(58)

  Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å intensivere arbeidet overfor Storbritannia for å få stengt Sellafield-anlegget

  (Dokument nr. 8:7 (2001-2002))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.