Stortinget - Møte onsdag den 7. november 2001 kl. 10

Dato: 07.11.2001

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 12

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til fiskeriministeren:

«Fiskeriministeren har stoppet den såkalte tipstelefonen for fiskefusk, selv om denne ser ut til å ha hatt god virkning.

Har statsråden søkt faglige råd i denne saken, og hva er i så fall de faglige argumenter for å stoppe tipstelefonen?»

Statsråd Svein Ludvigsen: Tryggingen av ressursgrunnlaget for norsk fiskerinæring har høyeste prioritet for denne regjeringen – både for dagens fiskerier og for dem som skal basere seg på å høste fra havet og ha det som næringsvei i fremtiden.

En god og effektiv kontroll med hva som tas opp av havet, er en helt nødvendig forutsetning for å få dette til. Arbeidet med å komme ulovlighetene i fiskerinæringen til livs skal derfor fortsette med uforminsket styrke. Jeg viser her til den redegjørelsen som ble holdt i Stortinget i mai, og som samarbeidsregjeringens partier sluttet seg til. Det er viktig at vi tar tak i dette, for alvorlig miljørelatert og økonomisk kriminalitet må og skal det slås hardt ned på. I så måte er fiskefusk intet unntak.

Når det gjelder tiltak som er iverksatt nevner jeg at kontrollen på kaikanten og om bord i båtene er styrket ved at 18 nye kontrollstillinger er opprettet – 14 inspektører, 3 stillinger knyttet til den sentrale datainnsamlings- og analyseenhet og 1 stilling som revisor. Stillingene er besatt, men alle har ennå ikke tiltrådt. Et annet tiltak av betydning er styrking av regelverket. Det er vedtatt en større endring av saltvannsfiskeloven som først og fremst dreier seg om bestemmelser for å styrke kontrollen, herunder økning av strafferammen. Salgslagene er også bedt om å styrke ressurskontrollen. Fiskeridirektoratet har tatt i bruk en lovhjemlet adgang til midlertidig eller permanent å trekke tilbake et fartøys rett til å drive fiske.

Dette vil også bli fulgt opp i budsjettsammenheng, og ytterligere tiltak er under vurdering.

Når det så gjelder at jeg har lukket den spesielle tipstelefonen for fiskerinæringen, var og er begrunnelsen at jeg ikke ønsker at fiskeriene skulle stigmatiseres spesielt ved at det var en spesiell telefon knyttet til fiskerinæringen. Økokrims nye tipstelefon for økonomisk- og miljørelatert kriminalitet vil gi samme nytten i arbeidet for å komme ulovligheter til livs, uten at en hel næring henges ut som verre enn andre.

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg takker statsråden for svaret, men jeg fikk vel egentlig ikke svar på det som jeg spurte om. Etter det jeg kjenner til, har denne tipstelefonen virket godt. Det er opplyst at det faktisk annenhver dag siden tipstelefonen ble opprettet, har kommet inn seriøse tips som har ført til reaksjoner.

Jeg registrerer at mange i fiskerinæringen ser på dette som god ressursforvaltning, en god måte å ta vare på ressursene på. Jeg viser til Dagbladet i dag, hvor en sambygding av fiskeriministeren som er fisker, sier det samme.

Jeg har også registrert at fiskeriministeren betegner dette som angiveri. Da må jeg spørre: Er det ikke en samfunnsplikt for alle å melde fra når man registrerer ulovligheter i samfunnet? Hva er den prinsipielle forskjellen når det gjelder forholdet til angiveri på denne telefonen som har vært i drift som fiskefusktelefon, og den som skal opprettes av Økokrim, som også er en tipstelefon? Det å bruke den må vel få samme betegnelse som fiskeriministeren her har brukt om den opprinnelige, som angiveri?

Statsråd Svein Ludvigsen: Jeg holder fast ved at fiskefusk er en alvorlig miljørelatert og økonomisk kriminalitet. Det er en trussel mot en bærekraftig ressursforvaltning. Men en egen tipstelefon for fiskerinæringen var med på å stigmatisere næringen og fiskerne. Den nye telefonen som nå skal opprettes under Økokrim, er en telefon hvor all økonomisk og miljørelatert kriminalitet kan rapporteres, og det er etter mitt skjønn en bedre ordning, for på den måten unngår man at kystens folk blir stigmatisert som verre enn andre. Jeg understreker at alle former for økonomisk og miljørelatert kriminalitet skal medføre den samme reaksjon fra samfunnet.

Så understreker jeg at det er innkommet ca. 140 tips til tipstelefonen siden den ble etablert i januar i år. Majoriteten av de tipsene har vært knyttet til bunnfiskarter i de tre nordligste fylkene. Disse 140 tipsene har ført til 10 anmeldelser. Jeg vil understreke at fra Regjeringens side legger vi stor vekt på at seriøse, anonyme tips om ulovligheter skal følges opp fra myndighetenes side, og en tipstelefon underlagt Økokrim sikrer det på en skikkelig måte, også hva angår fiskerinæringen. Men jeg understreker: Den har ikke den samme stigmatiserende effekt som den opprinnelige telefonen. Og så understreker jeg at det er en lang rekke andre tiltak som er iverksatt, og tiltak som vil bli vurdert iverksatt i tiden fremover.

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg er kjent med det antallet som har ført til anmeldelse, men det er til dels temmelig store saker dette dreier seg om.

Jeg har lyst til å spørre, når statsråden snakker om stigmatisering: Hva er det som har endret på situasjonen etter at et samlet storting, så vidt jeg husker, stilte seg bak denne telefonen da den ble opprettet? Hva er det som har gjort at man nå plutselig ser på det som en stigmatisering av denne næringen, og ikke som et tiltak for å sikre ressursene og å få lovlige forhold i fiskerinæringen?

Statsråd Svein Ludvigsen: Vi må erkjenne at fiskefusk var og er et alvorlig problem. Det ble iverksatt en rekke tiltak, hvorav tipstelefonen var ett av flere. Vi ser at det etter den tid har gitt resultat i form av at næringen selv har tatt et oppgjør med den ukulturen som var.

Jeg synes det er en viktig understreking av at fiskerinæringen ikke er verre enn alle andre næringer, at man nå underlegger tipstelefonen Økokrim. På den måten behandler man kriminalitet innen fiskerinæringen på samme måte hva angår anonyme tips, som annen kriminalitet.