Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2001 kl. 10

Dato: 20.11.2001

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(89)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristin-feltet (St.prp. nr. 24 (2001-2002))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(90)

  Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 14 (2001-2002))

 • 3.(91)

  Endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 26 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(92)

  Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2001 (St.prp. nr. 21 (2001-2002))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(93)

  Endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 16 (2001-2002))

 • 6.(94)

  Samtykke til garantistillelse for Anders Jahres dødsbo som ledd i et forlik (St.prp. nr. 17 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes justiskomiteen.

 • 7.(95)

  Endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (St.prp. nr. 13 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(96)

  Endringer i statsbudsjettet 2001 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (St.prp. nr. 19 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 9.(97)

  Samtykke til godkjennelse av endringer av 5. desember 2000 i kapittel V i Internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 (St.prp. nr. 12 (2001-2002))

 • 10.(98)

  Endringar av løvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 15 (2001-2002))

 • 11.(99)

  Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet (St.prp. nr. 25 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 9-11 sendes næringskomiteen.

 • 12.(100)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II i EØS-avtalen (direktiv om taubaneanlegg til persontransport) (St.prp. nr. 11 (2001-2002))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13.(101)

  Endring av løyvingar mv. for 2001 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 18 (2001-2002))

 • 14.(102)

  Forlengelse av midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger (St.prp. nr. 27 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes samferdselskomiteen.

 • 15.(103)

  Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2001under Sosial- og helsedepartementet (St.prp. nr. 22 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 16.(104)

  Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001 (St.prp. nr. 23 (2001-2002))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen med unntak av kap. 2530, som foreslås sendt familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, og kap. 2540, 2541, 2542, 2543 og 5704, som sendes kommunalkomiteen.

 • 17.(105)

  Endringar på statsbudsjettet for 2001 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet (St.prp. nr. 20 (2001-2002))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.