Stortinget - Møte onsdag den 9. januar 2002 kl. 10

Dato: 09.01.2002

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(124)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Øyvind Korsberg, Per Roar Bredvold og Per Sandberg om at skogeiendommer der det har oppstått høy konfliktgrad mellom grunneiere og vernemyndigheter tas ut av planen for opptrapping av barskogvernet (Dokument nr. 8:32 (2001-2002))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(125)

  Målbruk i offentleg teneste (St.meld. nr. 9 (2001-2002))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(126)

  Endring i Stortingets vedtak av 28. november 2001 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002 (St.prp. nr. 34 (2001-2002))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(127)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen og Per Sandberg om at bestemmelsene om nattarbeid i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. endres for å oppnå økt fleksibilitet (Dokument nr. 8:33 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 5.(128)

  Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1999 og 2000 (St.meld. nr. 8 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.