Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2002 kl. 10

Dato: 22.05.2002

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 10

Heidi Sørensen (SV): «Olje- og energidepartementet har sendt utkastet til handlingsplan for vannbåren varme på høring. Utkastet inneholder ingen forslag til handling, men beskriver utelukkende dagens tilstand og virkemiddelbruk.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å sikre at handlingsplanen også vil inneholde forslag til tiltak?»

Statsråd Einar Steensnæs: I Innst. S. nr. 263 for 2000-2001 har Stortinget bedt Regjeringen utarbeide en nasjonal handlingsplan for utbygging av infrastruktur for vannbåren varme.

I arbeidet med denne handlingsplanen har departementet bedt om innspill fra bransjen når det gjelder målene for en satsing på vannbåren varme, hvilke barrierer bransjen mener en står overfor, og også forslag til eventuelle tiltak. For å sikre at bransjens syn er gjengitt på en dekkende måte, er de deler av handlingsplanen som baserer seg på bransjens innspill, nå sendt på høring til de involverte partene.

Olje- og energidepartementet arbeider videre med den delen av handlingsplanen som omfatter departementets og andre myndigheters oppfølging når det gjelder satsingen på vannbåren varme. Jeg kan dermed forsikre representanten Heidi Sørensen om at det skal være et eget kapittel om tiltak og videre oppfølging fra myndighetenes side når handlingsplanen kommer før sommeren.

Heidi Sørensen (SV): Det er jeg selvfølgelig veldig glad for å høre.

Det som overrasker meg i forhold til det utgangspunktet som er tatt i denne handlingsplanen, er beskrivelsen av virkeligheten. Det er ikke foretatt noen gjennomgang av ressursgrunnlaget vi kan ha å ta for oss av, verken når det gjelder bioenergi, når det gjelder prosessvarme, eller når det gjelder varmepumpetilgang. Det er heller ikke foretatt noen vurdering av hvilke landsdeler det er som har best tilgang på disse ressursene. Det er naturlig å tenke seg at Grenland har god tilgang på prosessvarme. Det er naturlig å tenke seg at Østerdalen har god tilgang på skog og bør prioritere bioenergi, mens områdene langs kysten, som i Sogn og Fjordane, har en unik mulighet til å ta i bruk varmepumpeteknologi. En handlingsplan for vannbåren varme, hvor vi skal legge ny og viktig infrastruktur for framtiden, må se forskjellig ut fra landsdel til landsdel, men det virker ikke som at det er tatt noen slike grep når man skal lage denne handlingsplanen, og det bekymrer meg.

Statsråd Einar Steensnæs: Nå kan det virke som at representanten Sørensen har lest mer i denne handlingsplanen enn hva jeg selv har fått anledning til. Jeg finner det vel mest hensiktsmessig å diskutere innholdet i denne planen når den faktisk foreligger, og det vil den altså gjøre før sommerferien. Men jeg kan forsikre om at en rekke av de forholdene som representanten nå tar opp, vil være en naturlig del av denne handlingsplanen. Jeg vil også anta at i den høringsrunden som man nå har gått inn i, vil innspill av den typen som representanten Heidi Sørensen tar opp, også være kommentert. En høringsrunde skal jo være til nytte for departementet. Så i den grad det kommer konstruktive og gode innspill, også i den retningen som representanten nå antyder, vil selvfølgelig departementet ta hensyn til det og innarbeide slike synspunkter i handlingsplanen.

For øvrig vil jeg henvise til en debatt som må komme i etterkant av en ferdig behandlet handlingsplan i departementet, og ikke i forkant, slik som jeg nå har forståelsen av at representanten Sørensen vil invitere til.

Heidi Sørensen (SV): Det har jeg selvfølgelig stor forståelse for.

Men det vekker selvfølgelig også en viss bekymring –denne handlingsplanen har vært et hjertebarn siden jeg satt i Energiutvalget i 1997 og vi begynte å snakke om dette – når jeg leser et utkast som ikke inneholder stort mer enn det vi la fram i utredningen i 1997. Da blir man litt bekymret med tanke på hvor lang tid det går mellom at man får vedtatt at man skal lage en handlingsplan, og til faktiske handlinger blir iverksatt. Vi har definitivt kommet dit at vi trenger handlinger og konkrete virkemidler som utløser dette. Derfor er jeg også spent på å høre om tidsplanen til olje- og energiministeren. Hvis han har så lite som han gir inntrykk av nå, skal det vel kanskje holde hardt om dette skal være ferdig til i juni, som det tidligere er bebudet.

Statsråd Einar Steensnæs: Jeg har ingen indikasjoner på at vi ikke skulle klare å ferdigstille denne planen før sommerferien. Jeg er litt ubestemt på tidspunktet, men før sommerferien betyr jo før den store ferien setter inn. Da vil det være mulig for både bransjen og politikere å sette seg inn i dette.

Jeg merker meg den store forventning som representanten Heidi Sørensen har til handlingsplanen. I og med den betydelige forventning håper jeg selvfølgelig at jeg kan møte de forventningene positivt. Men når jeg hører på representanten, er jeg litt usikker på om jeg i alle deler kan innfri forventningene. Men det er et viktig dokument. Dette handler om en energiressurs som i altfor liten grad er tatt i bruk. Min intensjon med dette dokumentet er at vi skal få et løft og et fornyet engasjement og fokus i forhold til denne ubrukte energikilden.